Alapítvány - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
A Keresztény Hit Alapítvány
alapító okirata
 
 
Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.
 
 
1.  Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, székhelye, nyilvántartási/cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, lakóhelye):
 
 
Alapító neve: Ficsór Christina
 
Anyja neve: Slakta Anna
 
         
 
2.   Az alapítvány neve:
Keresztény Hit Alapítvány
 
         Az alapítvány idegennyelvű elnevezése:
Stiftung Christlicher Glaube, Christian Faith Foundation
 
 
3.   Az alapítvány székhelye:
1133 Budapest, Pannonia utca 64/B.
 
 
4.    Az alapítvány honlapjának címe:
 
 
5.   Az alapítói induló vagyon:
300.000.- Ft, azaz háromszázezer forint, amelyet az alapító teljes egészében az alapítvány rendelkezésre bocsátott.
 
 
6.   Az alapítvány célja:
 
           A Keresztény Hit Alapítvány célja digitális és nyomdai úton, valamint találkozók, fórumok és egyéb rendezvények segítségével minél több magyar és magyar érzelmű ember részére olyan tájékoztatást adni, amely határozott, alkut nem ismerő szavával megerősíti a keresztény hit, illetve a természetes erkölcs alapján álló becsületes, jó szándékú embereket a helyes nemzettudatban, felelősségteljes, keresztény értékeken alapuló életben és elsősorban Magyarország jövőjének tudatosan helyes irányba való alakításában. Ma Magyarországot és Európát igen nagy veszély fenyegeti: az Isten-, ember- és nemzetellenes erők mindent megtesznek az emberek teljes és szándékos félretájékoztatása érdekében, hogy azután a nemzet- és felelősségtudat nélküli egyéneket a saját maguk erkölcstelen és gonosz céljaik érdekében manipulálják. Az Alapítvány – a világszerte tapasztalható túlerő ellenére – ennek a hármas célnak a megvalósítását tűzte ki, együttműködve mindazokkal, akik belföldről és külföldről egyaránt ezt a megmaradásunk szempontjából legfontosabb irányvonalat teljességgel magukévá teszik.
 
Az Alapítvány célja a fenti célkitűzésű feladatot végző programok, személyek, csoportok, intézmények támogatása helyi, országos és országhatárokon átívelő szinten.
 
 
7.     Az alapítvány tevékenysége:
 
Főtevékenység:
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 
Egyéb tevékenység:
 
9491 Egyházi tevékenység
 
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 
8558 M.n.s. egyéb oktatás
 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
 
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
 
 
Az Alapítvány továbbá
 
• ökumenikus felekezeti és vallásközi párbeszédet folytat és támogat,
 
• vizsgálja a céljaihoz kapcsolódó új tudományos ismereteket, tudományos ismeretterjesztést gyakorol,
 
• közösségszervező, csoportépítő és projektmenedzsment témájú képzéseket, tanfolyamokat szervez,
 
• segélyeket gyűjt és juttat el egyházaknak, karitatív szervezeteknek és rászorulóknak,
 
• segíti és támogatja a gyermekek és a fiatalkorúak keresztény nevelését és a keresztényellenes propagandával szembeni védelmét,
 
• szervezeti működésében és cél szerinti tevékenységei megvalósításában a környezeti terhelés csökkentésére, a környezettudatos életmód képviseletére törekszik, azonban felhívja a figyelmet a klímahisztéria veszélyeire is.
 
 
8.   Az alapítvány jellege:
 
 
8.1./     Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
 
 
8.2./     Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
 
9.   Az alapítvány időtartama:
 
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.
 
 
10.   Az alapítványi vagyon felhasználása:
 
 
10.1./  Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2./  Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
 
10.3./  Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4./  Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
 
 
11.   Az alapítvány ügyvezető szerve:
 
11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
    
 
          A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):
 
Név:              Ficsór László
 
Anyja neve:    Juhász Mária
 
 
          A kuratórium további tagjai (név, lakcím):
 
Név:               Dr. Krajsovszky Gábor
 
Név:               Prof. Dr. Balásházy Imre
 

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.
 
11.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése 5 éves határozott időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
 
 
        A kuratóriumi tagság megszűnik:
 
-          a tag halálával,
 
-          lemondásával,
 
-          a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
 
-          a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással
 
 
11.3./  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
 
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
 
11.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
 
11.5./  A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
 
11.6./  A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 
11.7./  A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
 

12.   Összeférhetetlenségi szabályok:
 
12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 
12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
 
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
 
12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 
 
Kelt: Moers, Németország, 2021. év május 10. napján
 
 
 
________________________________
 
alapítói aláírás
 
Ficsór Christina
 
 
Okirati ellenjegyzés
 
 
Az ellenjegyzés az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. §-ának (2) bekezdése, valamint a 2018. Eln. 470/11/01. számú BÜK határozat alapján történt, azaz elektronikus hírközlő hálózaton keresztül az ellenjegyző ügyvéd számára a mozgóképet, valamint a hangot egyidejűleg továbbító és rögzítő eszköz igénybevételével.
 
 
Ellenjegyzem Budapesten, 2021. __________________ napján:
 
 
 
__________________________________
 
dr. Fülöp Edina
 
ügyvéd
 
lajstromszám: 19924
 
Kasz szám: 36060284
 
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz