katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
 
KATOLIKUS HÍRPORTÁL
Katolikusoknak és minden jóérzésű embernek
Dr. Krajsovszky Gábor levele
Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Címzettek!

Nagyon fontos kérdésben írok Önöknek, akik nálam sokkal részletesebben rálátnak az ország mai problémáira, az országot fenyegető veszélyekre, hiszen Önök vezetik az országot és állnak ellen nap mint nap a külső és belső ultraliberális ellenség minősíthetetlen és agresszív támadásainak.
Aki - a fent említett ellentábor - a kereszténységet üldözi és gyalázza, az - a vallásosan hívőkön túlmenően - mindazokat is súlyosan megsérti, akik - még ha nem is kifejezetten vallási indíttatásból, hanem a saját helyes lelkiismeretükre hallgatva - a természetes erkölcsi értékrend alapján állnak.
Dr. Krajsovszky Gábor cikkei a Mária Rádió magazinjábanMindszenty megemlékezés 2020. május

Dr. Krajsovszky Gábor

Mindszenty megemlékezés
Mindszenty emlékezés
00:00
00:00
00:00

Dr. Krajsovszky Gábor ajánlásai:

1/ Weboldalak


(utóbbiból csak a dokumentum rész)
A politika és a vallás viszonya
2/ >… mivel a politika ledöntheti az oltárt és romlásba viheti a halhatatlan lelkeket – ahogyan az a történelem folyamán annyiszor megtörtént -, súlyosan kötelező lelkipásztori feladatnak tekintettem a szavazó polgárok alaposabb tájékozottságát és felvilágosítását még a pártpolitika vonalán is elősegíteni. Az volt a felfogásom, hogy határozott kiállással és a lelkipásztoroktól jövő egyértelmű eligazítással megakadályozható a vallásellenes – vagy társadalmakat és a közerkölcsöket romboló – mozgalmak hatalomra jutása. A hit meggyengülésének a jele, ha az egyház ateista mozgalmakkal szemben a pártpolitikában semleges álláspontot foglal el és hívei ily módon megtévesztett lelkiismeretére hagyja a döntést.< /Mindszenty József/
Mindszenty József: Emlékirataim. Szent István társulat, 1989. 28-29. oldal
3/ “A politizálás csak abban az esetben volna elválasztható a papi hivatástól, ha a vallás és a politika is különválasztható lenne, vagyis ha a vallás nem volna egyéb elvont elméletnél, égi vagy légi tüneménynél, melynek a földi, gyakorlati élethez semmi köze, és ha a politika ezt az elvont rendszert legalább békében hagyná. A vallás azonban nem puszta elmélet, hanem élet és valóság, mely erkölcsöt irányít s ezzel együtt nemzetet, családot, egyént, igazságot, jogrendet, gazdaságot, szóval az egész életet. Viszont a politika is erősen beleavatkozik a vallás és vallás külső szervezeteinek dolgaiba, azért szükséges az ellensúlyozás, a vallás viszont-beavatkozása a politikába. Mivel pedig erkölcs és becsület nélkül elvész a jogi és társadalmi rend, megdől a gazdasági rend és a nemzet ereje, a vallás politikájának kell az állam segítségére sietni azáltal, hogy lelket, fegyelmet, stílust vigyen be az emberi tevékenységbe és szavát, befolyását érvényesítse a társadalmi szervezetekben és a törvényhozás házában egyaránt. Pártot csak párttal lehet ellensúlyozni s a nemzeti ügynek nem szentimentális humanizmussal, nem általános frázisokkal, hanem hódoló, odaadó szeretettel való szolgálata mindig gondviselésszerűleg kijelöli a papság számára azt a pártot, amelynek programjáért harcolva, a politika fegyvereivel is meg kell védenie hazájának legszentebb érdekeit.”< /Mindszenty József/
Zala Megyei Újság 1926. január 31.
http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/Mindszenty_101.html
4/ Mindszenty bíboros nyilatkozta egy interjúban az alábbiakat, 1974. október 10-én Bécsben, emlékiratai megjelenése alkalmából:
“A vatikáni zsinat is kinyilvánította: az Egyház mindig és mindenütt igénybe veheti a jogot, hogy a politikai jelenségek felett is ítéletet mondjon, amikor a személyes szabadságjogok és a lelkek üdve ezt megköveteli.” /ZDF Magazin, 1974. október 10./ In: Mindszenty-leveleskönyv, 103. oldal. Összeállította: Mészáros István. Budapest, 1997. A kiadást gondozta: az Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt. http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/Mindszenty_101.html


Katedrálisok építéséhez
sok időre van szükség. A barcelonai Sagrada Familia - Szent Család - templom is hosszú évtizedek óta van félkész állapotban, és talán néhány év múlva sikerül befejezni.
Ugyanígy van a lelkünkkel is. Egész életünkben építenünk kell, mivel folyamatosan hullik róla a vakolat. Nem vagyunk magunkra hagyva - a lényeg az, hogy csak olyan segítséget vegyünk igénybe, amely valóban építő, nem pedig romboló!

Hallgassunk a bölcs emberekre, szent életű papokra, akik örömmel állnak mellettünk tanácsaikkal.
 
Merka János atya gondolatai
Nem telik el nap, hogy a hírösszefoglalókban ne szerepelne valamilyen tudósítás Európáról, annak helyzetéről és jövőjéről.
S ez jól is van így, hisz ennek a kontinensnek lakói, az Európai Unió polgárai vagyunk. Ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy ki is az európai, mit jelent európainak lenni. Az európai, eredeti görög nyelven az európosz jelentése: az az ember, aki messzire lát, jól lát, tisztán lát. Ilyen értelemben valódi európaiak voltak az Unió atyjai: Robert Schuman, akinek boldoggá avatása folyamatban van, Alcide de Gasperi és Konrad Adenauer, akik hívő keresztényekként jól, tisztán látták, hogy egy kontinensnyi közösséget, uniót csak szilárd alapokra, a keresztény értékekre kell és lehet építeni.

 
"Kezet emelnek rátok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért."
Megemlékező előadás Mindszenty József bíborosról

1949-es elítélésének 70. évfordulója évében, az 1956-os kiszabadulásának emlékére a vértanúság jegyében rendezett Konferencián

 
“A hiteles kereszténység mindig kisebbségben van” – Bedekovics Péter

Lelkész és cserkész. Még csak 31 éves, de már tizenöt éve fiatalokkal foglalkozik: remekül megérti magát a középiskolásokkal és az egyetemistákkal is, nem véletlen hogy a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze is.  Tavaly óta ő a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke, aki szerint a fiatalokhoz egyszerű az út: csak meg kell hallgatni őket. Nagyinterjú Bedekovics Péterrel bizalomról, egyetemi lelkészségről, ökumenéről – és arról, hogy Jézust követni vagányság!
A fiatalok vagányságra vágynak: aki Jézust követi, az feltűnő jelenség! Nem azért, mert exhibicionista, hanem mert az embereknek feltűnik, hogy “fura”: segít másoknak, nem önző, szeretettel van tele. Krisztusnak az az üzenete, hogy merjél kitűnni a tömegből!

Lidércnyomás a jövőből

A gyalázatos színvonalon politizáló ellenzék a járvány idején sem tagadta meg önmagát

HITTEL A NEMZETÉRT
 
ALAPÍTVÁNY
 
 
Székhely: 1163 Budapest, Thököly út 88.
 
 
Nyilvántartási szám:   Fővárosi Törvényszék: 01-01-0010398,   Adószám: 18195929-1-42,  Bankszámlaszám:   10102237-58049500-01000004,           képviseli:                 Dr. Herman Edit elnök
 

 
 
Igen Tisztelt Címzettek!
 
Az alábbi levelünkben szeretnénk röviden bemutatni és ajánlani a tiszteletreméltó Mindszenty-Pehm Józsefről szóló tanulmánykötetünk I-II. részét, amelyek a Hittel a Nemzetért Alapítvány kiadványai. Az Alapítvány feladata támogatás nyújtása Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek szentté avatásának elősegítéséhez, életének, cselekedeteinek, gondolatainak szélesebb körben való megismertetéséhez, méltó emléket, emlékművet állítva alakjának. 2009 októberében a Mindszenty Bizottság kezdeményezésére Budapest XVI. kerületében Rákosszentmihályon közadakozásból a Templom téren egész alakos bronzszobrot avattak a bíboros tiszteletére. A szoborállítással egyidejűleg emlékplakett átadásával egybekötött konferencia sorozat vette kezdetét, amelynek szerkesztett előadásait (2010-2020) tartalmazza e két kötet. (Az I. kötet már csak korlátozott számban áll rendelkezésre.)
 
Az alábbiakban a két kötet ismertetője, tartalomjegyzéke és előszava olvasható, betekintést nyújtva a tanulmányok igen széles skálájába. A függelékben többek között az emlékplakettel évente díjazottakról szóló laudációk, valamint a konferenciák témájához szorosabban kapcsolódó egyéb tanulmányok olvashatók, kiegészítve a konferenciákat követő és szobor-koszorúzást közvetlenül megelőző szentmisén elhangzó, saját szerkesztésű, a konferenciák tematikájához illeszkedő hívek könyörgéseivel.
 
A könyvkötetek adomány fejében megrendelhetők az alább szereplő elérhetőségen, amelyen a könyv(ek) igénylése esetén minden egyéb szükséges információt megadunk:
 
Dr. Herman Edit                               [email protected]
 
Megrendelés esetén a könyvet akkor van módunk postázni 8 napon belül, ha a könyv(ek) értékének megfelelő adományt és a postaköltséget (ez utóbbi 1.500.- Ft) a megrendelő átutalja a Hittel a Nemzetért Alapítvány számlájára ─ számlaszám: 10102237-58049500-01000004 ─ , megrendelését és a befizetés-átutalási igazolást megküldi a fenti e-mail címre, valamint a befizetése meg is érkezik az Alapítvány bankszámlájára.
 
Budapest, 2022. június 5.
 
Tisztelettel a Hittel a Nemzetért Alapítvány képviseletében:
 
Dr. Herman Edit, a kuratórium elnöke

 
 
Megjelent a
   
című tanulmánykötet, Mindszenty József pappá szentelésének 100., esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára,
 
Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva
 
Kiadta a Hittel a Nemzetért Alapítvány, 2015.
 
 
A kötet szerzői: Dr. Adriányi Gábor professzor, katolikus egyháztörténész. Csonka Emil történész. Dr. Horváth Attila jogtörténész, intézetvezető egyetemi docens. Dr. Kahler Frigyes bíró, jogtörténész, egyetemi docens. Dr. Krajsovszky Gábor gyógyszerész, egyetemi docens, igazgatóhelyettes. Nagy László történész. Dr. Pem László pápai káplán, szakigazgató, főiskolai docens. Petrovics Sándor, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Dr. Soós Viktor Attila történész, hittanár, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja. Dr. Szabó Csaba történész, levéltáros, tudományos igazgatóhelyettes. Dr. Szántó Konrád Károly, OFM főiskolai tanár, egyháztörténész. Vörös Géza történész-levéltáros. Dr. Zinner Tibor jogtörténész, c. egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető.
 
Az előszót írta: v.lg Mireisz Tibor HNA Kurátor


 
 
   
 
 
Tartalom I.
 
 
Mireisz Tibor: Előszó
 
Mindszenty József prímás érsek életrajza
 
 
Tanulmányok
 
 
Adriányi Gábor: Mindszenty József bíborossal kapcsolatos személyes emlékeim
 
Adriányi Gábor: Az ellentmondás jele: Mindszenty József bíboros – kritika és méltatás
 
Csonka Emil: Az egyházak likvidálása a Mindszenty-per
 
Horváth Attila: A vallásszabadság korlátozása, az egyházak üldözése
 
Kahler Frigyes: A Mindszenty-per tanulságai
 
Kahler Frigyes: Küzdelem a lelkekért − gondolatok Mindszenty József bíboros, hercegprímás letartóztatásának évfordulóján
 
Krajsovszky Gábor: Egyházam és nemzetem szolgálattevője. Megemlékező előadás Mindszenty (Pehm) József Zala megyei és veszprémi közéleti tevékenységéről születésének 120. évfordulóján
 
Krajsovszky Gábor: „Fájó szív ez, ha fájó kell” Megemlékező előadás Mindszenty József emberi jogok terén folytatott küzdelmeinek egy részéről
 
Krajsovszky Gábor: „Ott fogom folytatni, ahol nyolc évvel ezelőtt abba kellett hagynom!” Megemlékező előadás Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek emigrációban megtett apostoli útjairól, az 1956-ban történt kiszabadulásáról
 
Nagy László: A névváltoztatás hátterében − Mindszenty a pángermán mozgalom ellen
 
Nagy László: „Isten felé: Toronyiránt!”Mindszenty József keresztény alternatívájának lényegi kérdései a II. világháború alatt
 
Pem László: Mindszenty bíboros életszentsége és keresztény jövőnk tanítója: Az Édesanya fényében
 
Soós Viktor Attila: Óvári Miklós KB titkár Mindszentyvel kapcsolatos „gyűjteménye”
 
– Adalékok Mindszenty József 1971-ben Magyarországról történt kiviteléhez –
 
Szabó Csaba: Mindszenty József bíboros a budai várban, 1956
 
Szántó Konrád: A Mindszenty-per és a bíboros vértanútársai
 
Vörös Géza: Mindszenty József és az államvédelem, 1945-49
 
Zinner Tibor: Félrabságban a Szabadság téren, avagy a bíboros aranykalitkája
 
Zinner Tibor: Qui prodest? Miért menthette fel a Legfelsőbb Bíróság csak Nagy Imrét és társait, és miért nem Mindszenty Józsefet és társait is a rendszerváltás idején?
 
 
Függelék
 
 
Mindszenty bíboros 80 éves
 
Kronberg-frankfurti sajtótájékoztató
 
Adriányi Gábor professzor Aranymiséje, Szent Mihály Templom, Budapest − Rákosszentmihály, 2010. április 17. 18 óra
 
Hívek könyörgése (Krajsovszky Gábor)
 
Petrovics Sándor: „Én több vagyok, mint az életem!”
 
Előszó I.
 
 
Amikor ezt a kötetet kezébe veszi az olvasó, egy speciális Mindszenty gyűjteményt kaphat olvasmányul. Ma, amikor a hit, vallás, helyenként a kereszténység újra üldözve van, szükség van azoknak a példaképeknek az ismeretére, akik tartást és kitartást adhatnak a keresztény nemzetnek. Ilyen példakép az utolsó magyar hercegprímás, a leváltott esztergomi prímás-érsek, Mindszenty József.
 
A 2008-ban létrehozott Hittel a Nemzetért Alapítvány kiemelt célja volt a nemzetéért és hitéért a végsőkig kiálló főpap köztéri szobrának felállítása,[1] mely 2009. október 25.-én megtörtént és áldásra emelt kézzel vezeti a híveket a rákosszentmihályi plébánia előtti téren. A szoborállítással egyidejűleg emlékplakett átadásával egybekötött konferencia sorozat vette kezdetét, melynek napjainkig elhangzott anyagát tartja kezében az olvasó. Igazi különlegesség ez, hiszen soha nem publikált írások, beszédek leirata is napvilágot látott benne és egy őszinte aspektusból megközelítve betekintést nyerhetünk a bíboros munkásságába és kevésbé publikált életciklusaiba. Adriányi Gábor, Csonka Emil, Horváth Attila, Kahler Frigyes, Krajsovszky Gábor, Nagy László, Pem László, Petrovics Sándor, Soós Viktor Attila, Szabó Csaba, Szántó Konrád, Vörös Géza és Zinner Tibor előadásai, tanulmányai új ismeretekkel szolgálhatnak a téma iránt érdeklődőknek.
 
A hitetlen erők századok óta rombolják a keresztény egyházat, melyről Bangha Béla így írt: „Bizantinussá, stréberré, elvilágiasodottá tette a papságot; az egyház kormányzatát és egyházi fegyelmet minden eszközzel gyengítette, a papság theológiai és aszkétikai kiképzését elposványosította. Kereszténység egyház és egyháziak nélkül holt fogalom és végzetesebben nem árthatott a vallási liberalizmus az egyháznak és a kereszténységnek, mint mikor a nyájat pásztoraiban rontotta meg, a püspökök és papok értelmi és erkölcsi színvonalát mesterségesen lesüllyesztette és ezzel a kereszténység benső életét minden apostoli üdeségétől és melegétől megfosztotta. << Leütöm a pásztort és elszélednek a juhok >>”
 
Mindszenty József nem hagyta magát „leütni”, kiállt egyházáért, nemzetéért, dacosan kockáztatva egészségét és életét. A bolsevizmus sátáni erői megalázták, gyalázták és hazug vádakkal illették őt, de ő megmaradt végig egyenes gerincű főpásztornak, elsősorban hívő embernek.
 
Ez a kötet igyekszik őt oda emelni, ahová szükséges, hogy elnyerje − minden vádló gyalázat ellenére − kételkedő hívői szeretetét, tántoríthatatlan segítői számára az ő mielőbbi elismerését a boldoggá-, illetve szentté avatásával.
 
A Hittel a Nemzetért Alapítvány arra törekszik, hogy fenntartsa a jelen és múlt ma még elérhető hagyományait, hogy az utánunk következő generációk a múlt tapasztalataival építkezve bizalmukba vegyék a jövendőt!
 
 
v.lg Mireisz Tibor
 
HNA Kurátor
 
 
 
Kapható az
   
című tanulmánykötet, Mindszenty József pappá szentelésének 105., esztergomi érseki kinevezésének 75., valamint halálának 45. évfordulójára,
 
Adriányi Gábor professzor úr Gyémántmiséjére ajánlva
 
Kiadta a Hittel a Nemzetért Alapítvány, 2021.
 
 
A kötet szerzői: Dr. Adriányi Gábor professzor, katolikus egyháztörténész. Dr. Horváth Attila jogtörténész, intézetvezető egyetemi docens. Kovács Gergely, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány kurátora és ügyvivő képviselője, Mindszenty bíboros szenttéavatási eljárásának vice-posztulátora. Dr. Krajsovszky Gábor gyógyszerész, egyetemi docens, igazgatóhelyettes. Dr. Márfi Gyula, nyugalmazott veszprémi érsek. Mireisz Tibor andragógus, vitéz lovag. Petrovics Sándor, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Sillye Jenő zeneszerző, egyházi könnyűzenész. Dr. Soós Viktor Attila történész, hittanár, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja. Dr. Zinner Tibor jogtörténész, c. egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető.
 
Az előszót írta. v.lg Mireisz Tibor HNA Kurátor
 
 
 
A könyv értékének megfelelő adomány összege: 2500.- Ft
 
 
 
Tartalom II.
 
 
Mireisz Tibor: Előszó                                                                                                 3
 
 
Tanulmányok
 
 
Adriányi Gábor: Személyes találkozásaim Mindszenty bíborossal                                   4
 
 
Soós Viktor Attila: A nyomozati eljárás a Brenner-gyilkosság ügyében                      11
 
 
Soós Viktor Attila: Titkos jelentések a Brenner-gyilkosság utáni időszakból      32
 
 
Soós Viktor Attila: Jogi eljárások Brenner János sérelmére elkövetett
 
gyilkosság után                                                                                                           59
 
 
Soós Viktor Attila: Apor Vilmos és Mindszenty József kapcsolata                                   94
 
 
Soós Viktor Attila: Mindszenty József emlékiratai                                                   105
 
 
Kovács Gergely: Az Emlékirataim főszereplője – szemléletváltás
 
Mindszenty-ügyben                                                                                                    126
 
 
Kovács Gergely: Egy boldoggá avatás lebonyolítása                                                131
 
 
Kovács Gergely: A szentté avatások az Egyházban                                                   133
 
 
Zinner Tibor: Kik hurcolták meg a bíborost – Rákositól a titkosrendőrökig                     136
 
 
Horváth Attila: Papgyilkosságok                                                                                189
 
 
Krajsovszky Gábor: "Istennek hála, hogy szerény eszköz lehettem"                               202
 
 
Krajsovszky Gábor: "A magyar sors Isten kezében van"                                           228
 
 
Krajsovszky Gábor: "Hogy eljöjjön a lelkekbe az Isten országa"                                   265
 
 
Krajsovszky Gábor: "Egyházának, nemzetének támasza és védelmezője"             290
 
 
Krajsovszky Gábor: "Kezet emelnek rátok és helytartók elé vezetnek titeket
 
az én nevemért."                                                                                                315
 
 
Krajsovszky Gábor: "Békességet és szabadságot Anyaszentegyháznak,
 
Hazának!"                                                                                                                   340
 
 
 
Függelék
 
 
Krajsovszky Gábor: Dr. Adriányi Gábor veszprémi egyházmegyés
 
áldozópap Gyémántmiséje Budapesten                                                             366
 
 
Petrovics Sándor beszéde – Rákosszentmihály, 2020. október 23.                                   367
 
 
Sillye Jenő: Jézus az én orvosom és békességem                                                       371
 
 
Sillye Jenő: Boldogság, öröm volt az életem!                                                            374
 
 
Interjú Sillye Jenővel                                                                                                  377
 
 
"Szent háború: Európa leigázása történik az iszlám által" – beszélgetés
 
Márfi Gyula veszprémi érsekkel                                                                       382
 
 
Krajsovszky Gábor: Laudáció Professzor Adriányi Gábor egyháztörténészről a Hittel a Nemzetért Alapítvány részéről történő Mindszenty Emlékplakett átadásakor
 
Rákosszentmihály, 2015. október 3-án,
 
Németország újraegyesítésének 25. évfordulóján                                                      385
 
 
Petrovics Sándor: Laudáció Sillye Jenő énekes-dalszerzőről a Hittel a Nemzetért Alapítvány részéről történő Mindszenty Emlékplakett átadásakor
 
Rákosszentmihály, 2016. december 3-án                                                                   388
 
 
Petrovics Sándor: Laudáció Várnai Péter áldozópapról a Hittel a Nemzetért Alapítvány részéről történő Mindszenty Emlékplakett átadásakor
 
Rákosszentmihály, 2017. október 28-án                                                                    390
 
 
Mireisz Tibor: Laudáció dr. Márfi Gyula veszprémi érsekről a Hittel a Nemzetért Alapítvány részéről történő Mindszenty Emlékplakett átadásakor
 
Rákosszentmihály, 2018. október 27-én                                                                    393
 
 
Mireisz Tibor: Laudáció Fehér Anna O.S.E. szerzetes nővérről a Hittel a Nemzetért Alapítvány részéről történő Mindszenty Emlékplakett átadásakor
 
Rákosszentmihály, 2019. október 26-án                                                                    394
 
 
Krajsovszky Gábor: Oratio fidelium – a Konferenciához kapcsolódó
 
hívek könyörgése 2015-2020                                                                                      395
 
 
 
 
 
Előszó II.
 
 
A Hittel a Nemzetért Alapítvány Mindszenty József prímás, érsekről tartott konferencia sorozatának második kötetét tartja a kezében az olvasó, mely továbbra sem szűkölködik a téma tudóinak különleges előadásaiban.[2] Különleges, mert ezen előadások többnyire máshol nem voltak hallhatóak, hiánypótlóak, mert a jelentős számú hallgatóság igénye töretlenül megvan a téma befogadására.
 
Az előadások részleteiből kimerítő választ kapunk arra, ki is volt Pehm (Mindszenty) József, sváb származású katolikus magyar ember, aki az Isteni szeretetet tanító útját választotta a magyar hívekért, melyről a sátáni világ erőszakos hatalmi ereje sem tudta eltántorítani soha. Egyenes életútja a világégés és az ateizmus korában segítette a papi hierarchia hazai csúcsára és ezzel vezeklő büntetést is mért rá a keresztény nemzetének képviseletében, engesztelést bűneinkért. Gyalázták, köpködték, fenyegették. Elvitték, meghurcolták, bebörtönözték, bezártságra, száműzetésre kényszerítették, de nem tört meg. Hihetetlen erővel, bátorsággal vállalta a terheket, bátorította, buzdította elérhető híveit a vörös sárkány elleni kitartásra, vallásuk, Istenbe vetett hitük megtartására. Példájával erőt öntött a hívekbe, a bebörtönzött pap-társakba, félelmet a keresztény útról letértek számára.
 
Ma, amikor a sátáni erő az asszony sarka után kapkod, leselkedik, amikor ferde útra tévedt az emberiség, amikor értékeit veszti az emberi erkölcs és szeretet, amikor a pénz mammona emészti fel a lelkeket, nagyon nagy szükség van Mindszenty József útmutatására és kitartó erejére a hívek, de nagyon nagymértékben a papság számára is. Miközben a világban üldözötté válik a kereszténység és különféle erők bomlasztják a társadalmakat és a vallást, egyre jobban és jobban kell, hogy visszhangozzanak Mindszenty József szavai a fülekben.
 
„- ha az ősi máriás földről…, az Istenanyát száműzni engednők, és Szent István történelmi értékű szerződését botorul felbontanók, megsemmisítenők!”(1948. Újévi körlevél)
 
„Mi nem akarunk mások lenni, mint magyarok! Nem tűrjük, hogy magyarok Magyarországot ócsárolják! A magyar ne juttassa a magyart lakat alá! A magyar ne árulkodjék a magyarra! Mi megbecsülünk mindenkit, akik egyek velünk magyarságunkban. Azon leszünk, hogy a könnyező Szűzanya ne sírjon hiába felettünk!”(1946. szeptember 8.)
 
Mi, a Hittel a Nemzetért Alapítvány kuratóriuma, alapítója és támogatói sem akarunk mások lenni, mint jó katolikus magyarként követni egykori utolsó hercegprímásunk útmutatását, gondolatait és szerény anyagi kereteink között eljuttatni azt minél több érző és gondolkodó magyar emberhez hazánk felemelkedése és jó úton tartása érdekében.
 
Fentiek miatt ajánlom a konferencián elhangzott gondolatokat és Mindszenty József életszentségét szeretettel az olvasók figyelmébe.
 
 
Mireisz Tibor
 
HNA kurátor
 
 
 
 
 
 
Mindszenty József bíboros egészalakos szobra
 
Domonkos Béla szobrászművész alkotása
 
 
Budapest, Rákosszentmihály, Templom tér
 

 
   
 
[1] Mindszenty József bíboros egész alakos szobra Budapest – Rákosszentmihályon, a Templom téren. Fényképe a könyv elülső borítólapján látható.
 
 
 
[2] A tanulmánykötetben olyan közleményeket is megjelentettünk, amelyek szorosan kapcsolódnak a Mindszenty József bíboros által kijelölt határozott, alkut nem ismerő, és akár a vértanúságot is vállaló személyek életútjához.
 
 
Csapatunk
olyan lelkes katolikus hívőkből áll, akik felelősséget kívánnak vállalni a katolikus és keresztény hit iránt, akik fel kívánják hívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek rombolják az egyént és a társadalmat egyaránt. Meggyőződésünk, hogy közös erőfeszítéssel, és elsősorban Isten segítségével elháríthatjuk a Gonosz alattomos romboló tevékenységét.  


www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz