Politika - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Úrnapi körmenet Kölnben.
A magyarok külön szentmiséjét csupán HATAN vehettek részt. A világi és egyházi hatóságok eljárásmódját több mint csupán botrányosnak tudjuk nevezni!
Június 4-én NEM SZÓLALTAK MEG AZ ESZTERGOMI BAZILIKA HARANGJAI a délutáni órákban Trianon emlékére. Ez a Duna túloldalán, szlovák megszállás alatt élő magyarok arculcsapása volt!

Politizálhat-e az egyház?
FELHÍVÁS AZ EGYHÁZÉRT ÉS A VILÁGÉRT
a Katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Ebben a jelenlegi válságos helyzetben, mi, a Katolikus Egyház Pásztorai, hivatásunkból fakadóan szent kötelességünknek tartjuk, hogy felhívást intézzünk testvéreinkhez a püspökségekben, a papsághoz, az egyháziakhoz, Isten szent népéhez és minden jóakaratú férfihoz és nőhöz.

A tények azt mutatják, hogy a Covid-19 járvány ürügyén sok esetben sérülnek az állampolgároknak az alapvető szabadsághoz való elidegeníthetetlen jogai, beleértve az istentiszteletet, a véleménynyilvánítást és a mozgásszabadságot, amelyeket aránytalanul és indokolatlanul korlátoztak. A közegészségügynek nem szabad alibiként szolgálnia ahhoz, hogy emberek millióit megfosszanak jogaiktól szerte a világon, nem is beszélve arról, hogy megfosztják a polgári hatalmat attól a kötelezettségétől, hogy a közjó érdekében okosan cselekedjen. Ez különösen igaz, mivel egyre növekvő kétségek merülnek fel a vírus fertőzőképességével, veszélyességével és ellenállóképességével kapcsolatban. A világon sok tekintélyes tudományos és orvosi forrás hangoztatja, hogy a média Covid-19-cel kapcsolatos rémhírei teljesen megalapozatlanok.


A bal oldalon megjelenő szöveget eredetileg németül írták, és partneroldalunkon, a https://www.katholisches.info címen jelent meg.

A cikk első aláírói:
 
+ Gerhard Kardinal Müller érsek
+ Joseph Kardinal Zen érsek
(+ Robert Kardinal Sarah érsek)
+ Jānis Kardinal Pujats érsek
+ Carlo Maria Vigano érsek

Német nyelvű részletek itt:

Yesterday the Mayor of Venice, Luigi Brugnaro, wearing his three-colored sash of office, visited the Basilica of La  Madonna della Salute in Venice – and – along with other prayers , invoking the protection of the Blessed Virgin– consecrated Venice and the entire Veneto region to the Immaculate Heart of Mary  with this: “we consecrate the city of Venice and our Veneto lands to Your Immaculate Heart.”

Velence polgármestere, Luigi Brugnaro, tegnap az olasz trikolórt viselve felkereste Velence La Madonna della Salute bazilikáját, és - egyéb imákkal együtt, kérve a Boldogságos Szűz védelmét - segítségéért imádkozott Velencéért és az egész Veneto régióért, felajánlva ezeket Mária Szeplőtelen Szívének a következő szavakkal: „Velence városát és Veneto földjét a Szeplőtelen Szívednek ajánljuk”.

A POLITIKA
nem független a vallástól, mivel politikai erők jelentős befolyást gyakorolhatnak a hívőkre
Ki a jó egyházi vezető?
A jó egyházi vezető odafigyel Isten szavára, és nem engedi, hogy a hangoskodók akarata érvényesüljön. Mindig a Szentírás alapján cselekszik, és meghallgatja a jóakaratú híveit, azokét, akiket szintén Isten Szava irányít. A jó egyházi vezető nem átall állást foglalni az egyházat és a híveket érintő politikai kérdésekben sem.
Ki a jó politikus?
Az, aki a nép akaratának megfelelően cselekszik, és nem ül fel mindenféle aktuális irányzatoknak, olykor perverzitásoknak. A jó politikus jellemzője a többségi akarat megvalósítására való törekvés. A jó politikus nem harácsol, mivel ennyi vagy annyi idő után vagyontalanul száll a sírba, és a Mindenható előtt kell felelnie cselekedeteiért!
   
Fasang János (Düsseldorf)

Álljon meg a menet!
Nyugati levél


Rokonaim! Miért szídjátok annyit a kormányotokat? Higgyétek el nekem, hogy innen nyugatról nézve, a magyar kormány a LEGJOBB kormány a mai Európai Unióban!

Nos, még mielőtt elidulnátok a kényszerzubbony után, amit rám akarnátok húzni, íme az indoklás:

Előre bocsátva a jó kormány definícióját:
Először is! Nem az a jó kormány, amely valaki vagy valakik ilyen-olyan szubjektív ideológikus elvárásainak így vagy úgy felel vagy nem felel meg, hanem az, mely a saját meghírdetett programjának tud a legmesszebbmenőkig megfelelni.
Ennek legfontosabb feltétele, hogy STABIL legyen.
A jó kormány STABIL. Ismérve az, hogy több cikluson át el tudja nyerni „népfelsége“ egyértelmű bizalmát.
Hogy állításunkat európai kontextusba tudjuk helyezni nézzünk körül egy kicsit Európában.

   
Nem merne nagy téteket feltenni arra, hogy 2030-ban még lesz Európai Unió
Két egymással kompromisszumra nem hozható oldal világméretű összecsapásáról beszélt a Katolikus Rádióban az Országgyűlés elnöke szerdán.
Az egyik oldalon állnak, akik azt gondolják, létezhet olyan demokrácia, amely a korlátlan szabadságra épül, a másik oldalon azok, akik szerint a demokrácia a rend és a szabadság egyensúlyára épülhet csak – mondta Kövér László.
Közölte: a demokrácia nem lehet ellentétes a többség akaratával, már pedig úgy látszik, Európában most ez lesz a trend.
A házelnök kérdésesnek nevezte az Európai Unió jövőjét. Úgy fogalmazott:

Keresztény közösségek világszerte
Igen fontosnak tartjuk a keresztény közösségekkel való párbeszédet.
Isten csak EGY van! Közösen keressük Őt, mindannyian az Ő segítségére vagyunk ráutalva!
Mivel Isten útját Őmaga határozza meg, nekünk, katolikusoknak, igyekeznünk kell mindazon keresztényekkel való kapcsolatteremtésre, akik szintén Őbenne hisznek, és az Ő alapelvei szerint élnek és cselekednek.
Igen lényeges tehát a nem katolikus keresztény hívekkel való párbeszéd.

Ezt egészíti ki a zsidó hitűek tisztelete és szeretete. Ősapáink ugyan nem ismerik el Krisztust, mint Megváltót, azonban istenhitük példaképül szolgálhat a keresztény hívőknek is. Átöleljük tehát zsidó testvéreinket is, és bízunk benne, hogy a Jóisten szeretetete minden, az Urat tisztelő és parancsait teljesítő keresztény és zsidó emberre kiterjed.
 
Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség kronológiája

ITT olvasható
Trianon felülvizsgálati kérelme
az oldalak az egér görgető gombjával nagyíthatók
vagy a képre kattintva nagyobb méretűvé válnak és lapozhatók

A cikkel kapcsolatos "kritika" itt található:
   
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2, Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Vissza a tartalomhoz