Gondolatok a házasságról - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás

Gondolatok a házasságról, a családról és a demográfiáról – I. rész
 
 
A szexuális tisztaságon alapuló házasság,
 
mint a civilizáció feltétele és az ember virágzásának kulcsa
 
 
Dr. Balásházy Imre
 
Családtudományi Szövetség
 

 
 
 
Két mottó:
 
„Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot,
 
szeresse a szépet, kívánja a jót és cselekedje a legjobbat.”
 
/Ludwig van Beethoven/
 
„Az olyan társadalom, amely a testi szerelmet
 
házasságon kívül éli meg, a halál kultúráját éli.”
 
/Szent II. János Pál pápa/
 
Ezen tanulmány megjelent az Európai Családtudományi Szemlében (ecssz.eu) is: V. évfolyam (2022) 1. szám
 
 
Absztrakt
 
Európa és a nyugati világ hagyja, hogy a házasság intézményét hosszú évtizedek óta álnokul támadják. Ezen, alapjaiban marxista és kulturális marxista támadások mindig a szexualitás, a párkapcsolat dimenziójában érkeznek. Négy fő támadási frontot érdemes megkülönböztetni. Ezekből az első a szabados szexualitás elterjesztése, azaz a szexuális élet házasságból történő kiemelése. Ezzel a fronttal foglalkozik e jelen tanulmány. Harcosai szexuális forradalomnak nevezték támadásaikat, ami a valóságban szexuális háborút jelentett és jelent, a házasság és a család intézménye, a kultúra, a kereszténység és maga az ember ellen.
 
A huszadik és huszonegyedik század „szexuális forradalmainak” ára: a nők eltárgyiasodása, emberi méltóságuk komoly sérülése, a káros individualizáció-, a párkapcsolati erőszak- és a pszichés betegségek megsokszorozódása, többmilliárd szétszakított párkapcsolat, több, mint egymilliárd szétszakított család, több, mint egymilliárd abortusz, megannyi kiégett élet, öngyilkosság, magány, káros függőség, demográfiai válság, a nemek eltávolodása egymástól és a kereszténység hanyatlása. Pusztítása sokkalta nagyobb, mint az első és második világháborúé együttvéve, nyugodtan tekinthetjük harmadik világháborúnak. Itt emberiség elleni bűntettről van szó. A szabados szexualitás általánosan elfogadottá vált. Szinte beszélni sem szabad annak kárairól, mintha egyfajta szexuális diktatúra alakult volna ki. Az már kiszámítható, hogy ha nem sikerül visszaterelni a szexuális élet gyakorlatát a házasságba, akkor kultúránk hamarosan elveszik.
 
A tudománynak, a politikának, a civil világnak és az egyházaknak a szexuális tisztaságon alapuló házasság iránti igény újrateremtése érdekében össze kellene fogniuk. Abból, hogy a szexuális tisztaságon alapuló házasság mind az egyén testi-lelki egészségéhez, mind a fejlett társadalom kialakulásához, fennmaradásához és virágzásához elengedhetetlenül szükséges, az is következik, hogy aki ez ellen tesz, az emberellenes cselekedetet folytat, csak sajnos a mai ember erről általában nem tud, mert az élet e területének összefüggéseiről félre lett tájékoztatva.
 
Ha a tudományos eredmények alapján mindezt megértik az országok és az egyházak vezetői, valamint felszólalnak e tématerület tudományos kutatói, akik e témakörben évtizedek óta gyakorlatilag hallgatnak, akkor van remény, hogy ezen országok fennmaradjanak. A demográfiai válságot e nélkül emberséges módon megoldani nem lehet és csak e módon lehet.
 
 
Bevezetés
 
A házasság és a család fogalmának meghatározása az utóbbi évtizedekben különösen fontos kérdéssé vált, ugyanis a társadalomban kiemelt szerepüket a jelentésük kibővítésével csökkenteni lehet, vagy akár el is lehet tüntetni. Ennek szemléltetésére egy példa: ha az élettársi kapcsolatokban élők csoportjait is családnak nevezzük, akkor könnyen eljuthatunk oda, hogy szinte bármilyen embercsoportot családnak nevezhetünk és ezzel már meg is szüntettük a család kiemelt szerepét. Így tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan definiáljuk a házasságot és a családot.
 
A házasság és a család intézményét jó ideje támadások érik. Például Karl Marx az osztályharc első formáját a házasságban vélte felfedezni. Szerinte a feleség a férje részéről a házasságban elnyomás alatt él, ezért a házasságot fel kell számolni.
 
Egy többrészes cikksorozatot indítunk, amelynek témája a házasság, a család és a demográfia.
 
Az alábbiakban a házasság és a család meghatározásához kapcsolódó néhány fontos összefüggést elemzünk, valamint megnézzük, hogy mi vezetett a családi élet jelen válságához: mi az oka a párkapcsolati kultúra tapasztalható, ijesztően alacsony szintjének, és rámutatunk a megoldás egyetlen helyes irányára. Megjegyezzük, hogy ez egyben a demográfiai válság felszámolásának is egyetlen helyes iránya lesz.
 
 
A házasság definíciója és néhány alaptulajdonsága
 
A házasság egy nő és egy férfi szabad elhatározása alapján létrejött, életre szóló, egymást szerető és tisztelő felek életszövetsége, amelyet, mint különleges státuszú jogi intézményt, az állam törvényekkel hitelesít és véd. A házasság akkor lehet igazán felhőtlen, ha szexuális tisztaságon alapszik, azaz mindkét fél szexuális életet – egész életében – csak a házastársával él. A szexuális tisztaságon alapuló házasságot érdemes megkülönböztetni a nem ilyen házasságtól és a szexuális tisztaságra törekvő életvitel-modellt a többitől, mivel általánosságban az előzőek alapja az egymást segítő, tisztelő és kiegészítő emberpár, az utóbbiaké a magát érvényesíteni törekvő önző egyén. A kettő között lényegesen különböző – voltaképpen ellentétes – antropológiai modell áll! Az előző építőkövei az önzetlenség, a tisztelet és a másikra figyelés, a másodiké az önzőség, a tiszteletlenség és a felelőtlenség. Az elsőben az egyén a párját keresi a másodikban saját magát. Természetesen általánosságban az előző karakterisztikusan stabilabb, egészségesebb, az embert jobban kiteljesítő és az emberi méltóságot szem előtt tartó életvitelt és a másikkal ellentétben közösségi szinten virágzó társadalmat tesz lehetővé. Nem véletlen, hogy a szexuális tisztaságon alapuló házasság elterjedése hozta létre a civilizációt és az sem véletlen, hogy a civilizáció összedől a szexuális tisztaság általános elterjedtségének elapadásával (Unwin 1934, Mascher 2009). Szintén nem véletlen, sőt törvényszerű, hogy a szexuálisan szabados társadalmakban demográfiai válság lép fel, hiszen a gyermeknek elemi érdeke, hogy ő az egymást (és őt) szerető édesanyja és édesapja szeretetterében foganjon, szülessen és nőjön fel. Érdemes észrevenni, hogy a fejlett világban a szexuális forradalomnak nevezett, valójában ember- és emberiségellenes, (marxisták által) tervezett szexuális háborút megelőzően, a házasság gyakorlatilag szexuális tisztaságon alapuló házasságot jelentett. Erre utal például az elitélő vadházasság kifejezés, amely akkoriban a házasság nélküli együttélésre vonatkozott, vagy egy adat, amely szerint az USA-ban a huszadik század elején a nők 94%-a az esküvője után élte első szexuális kapcsolatát (Greenwood and Guner, 2009). A felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy a házasságig többpartneres, majd a házasságban hűséges kapcsolat nehezen működik (Busby, 2010; Tárkányi, 2014, 2015; Fagan 2017, Demográfiai tél, 2008; Balásházy 2018, 2019). Ez teljesen természetes, hiszen a házasság előtti többpartneres életmód erősen átalakítja a feleket, vagy eleve más – sokkal önzőbb – embertípust nevel ki. Nagy itt a tét! Mint, ahogy az absztraktban már utaltunk rá, a huszadik és huszonegyedik század tervezett „szexuális forradalmainak” ára: többmilliárd szétszakított párkapcsolat, több mint egymilliárd széthullott család, több mint egymilliárd abortusz, csak a mi generációnkban több mint egymilliárd pornófüggő, több mint egymilliárd nemi betegséggel fertőzött ember, és jóval több mint egymilliárd embert használtak ki vagy bántalmaztak szexuálisan (Heap és Sanford, 2019). No, és folytathatjuk: a nők eltárgyiasodása, emberi méltóságuk komoly sérülése, káros individualizáció, több százmillió pszichés beteg, ki tudja hány millió öngyilkosság, kiégett élet, sérült gyermek, testi és lelki betegség, magány, megsokszorozódott párkapcsolati és egyéb erőszak, káros függőség, a nemek eltávolodása egymástól, a demográfiai válság miatt esetleg kipusztuló nemzetek sokasága.
 
A házasság hivatás, amelynek elvárt alaptulajdonságai: élet- és szeretetszövetség, egymás kiegészítése, a kapcsolat teljességére törekvés, a másik fél iránti szexuális és általános hűség, valamint a gyermekek elfogadása. Ketten egy virágzó egységet jelentenek. Ez az egység a társadalom alapsejtje, már gyermekek nélkül is családot alkot. Meggyőződésünk szerint úgy az egyén, mint a házaspár, sőt az egész társadalom hosszú távú fennmaradásának és egészségének elemi érdeke azt kívánná, hogy a társadalmi közfelfogás – tudományos és kulturális alapokon a házasság intézményét a szexuális tisztaságon alapuló házasság intézménye felé terelje és tartsa ott. Ehhez széleskörű tudományos kutatásra és a kutatási eredményeken nyugvó oktatásra, valamint a téves összefüggések terjesztésének tilalmára lenne szükség, hogy az emberek időben láthassák milyen életmód mivel jár és minek mi a következménye. Erre manapság rendkívül nagy szükség – nyugodtan mondhatjuk létszükség – lenne, például mert a demográfiai válság emberséges és hosszú távú megoldása e nélkül lehetetlennek tűnik.
 
 
A házasság definíciójához tartozó néhány fontosabb összefüggés részletezése
 
A házasságban a férfi és a nő kiegészítik egymást, és ketten együtt, mint két fél, egy kiteljesítő egységet alkotnak. Ez a kiteljesedett egység, a házaspár, családot alkot, és így a társadalom alapsejtjének tekintendő. Egyéni és közösségi elemi szerepe miatt, az egyénnek és a társadalomnak a házasságra úgy kellene tekintenie, mint az egyén egyik legfontosabb hivatására. A mai közfelfogásban nem jelenik meg elég hangsúlyosan, hogy a házasság elsősorban egy szeretetszövetség, így éltető alapeleme az önátadás. A házasságkötés az egyén életének egyik legjelentősebb eseménye. Igen fontos lenne annak tudatosítása a gyermekek és a fiatalok számára, hogy erre éppen úgy tudatosan és felelőségteljesen kell készülni, mint például a pályaválasztásra. Ugyanis főként csak az így átgondolt, megfontolt párválasztásoktól várhatóak harmonikus házasságok, ami a házastársak, a családok, a közösségek és az egészséges társadalom elemi érdeke, az egyéni, a családi és a társadalmi egészség meghatározó eleme.
 
Joseph Daniel Unwin: Szex és Kultúra című (1934, Oxford Press) híressé vált könyve alapján fejlett (racionalista) társadalom az emberiség történelmének során kizárólag akkor jött létre, ha a szexuális életet a társadalom valamilyen módon a házasságra korlátozta, azaz a szexuális életet a társadalom csak a házasságon belül tette általánosságban javasolhatónak, elfogadhatónak és követendőnek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a fejlett társadalom kialakulásához szükséges feltétel a szexuális tisztaságon alapuló házasság általánossá válása. A civilizációt egyértelműen a szexuális tisztaságon alapuló házasság intézménye hozta létre és tartotta fenn. Ugyanis ahol e korlátozás fellazult, ott a társadalom – legkésőbb három generáción belül – kivétel nélkül összeomlott. Ahol pedig a házasság előtti szexuális élet általánossá vált, ott kivétel nélkül egy generáción belül összeroppant minden eddigi fejlett társadalom. Ne hagyjuk, hogy jelen társadalmunkkal is ez történjen. Fontos megjegyezni, hogy Unwin munkáját később K. Mascher 2005-ben és 2009-ben a Müncheni Egyetemen ellenőrizte és Unwin eredményeit megerősítette (Mascher 2005, 2009).
 
Unwin a jövőre vonatkozóan arra a következtetésre jutott, hogy a női egyenjogúság törvényes biztosítása és a szexuális élet (javaslat szintű) házasságra korlátozása csak együttesen jelenthetik az egyén és a társadalom virágzását szolgáló fejlett kultúra hosszú távú megvalósulását. Ha belegondolunk, akkor ez természetes, hiszen: (i) egyrészt egy fejlett kultúrában az emberi egyenlőség és az emberi méltóság tisztelete elvárt kell, hogy legyen, így a női egyenjogúságot biztosítani kell, (ii) másrészt a házasság előtti és általánosságban a házasságon kívüli szexuális élet elfogadottsága lehetetlenné teszi a valódi női egyenjogúságot, egyenlő méltóságot, mert a nem elkötelezett szexuális élet tárgyiasítja a nőt – azaz a férfi a nőre nem mint életét kiteljesítő, szeretett és tisztelt, egyenlő méltóságú társára fog tekinteni, hanem mint ösztönei tárgyára, és ez természetesen a nőre is negatívan hat. Természetesen ilyen életforma révén a férfi is veszít emberi méltóságából, hiszen ő sem úgy tekint magára, mint egy leendő, megbízható, szeretetet adni tudó társra, férjre és apára, aki már a házassága előtt is – egy remélt jó házasság érdekében – felelősséggel viseltetik szexuális téren is partnere és önmaga iránt. Ezen hatások együtt az általános emberi méltóságot egy jóval alacsonyabb szinten megéltté teszik össztársadalmi méretekben.
 
Ez bizonyára nem kis mértékben járul hozzá ahhoz is, hogy a megfogant gyermek is bekerül a személy tárgyiasulásának folyamatába, ami az abortuszok magas számát is eredményezi. Az abortusz a magzaton kívül az anyának is – és jobb esetben az apának is – egy tragédia. Így olyan mai, divatos törekvések és jelszavak, mint a "gender mainstreaming", azaz a nemek közötti egyenlőség érvényesítése, a "szexuális és reproduktív egészség és jogok" érvényesítése, valamint az úgynevezett "átfogó szexuális nevelés" bevezetése csak akkor elfogadható és emberséges, csak akkor szólnak arról, amit kifejezni akarnak, ha ezeknek részévé válik, hogy a szexuális életnek általában csak a házasságon belül van elfogadottsága, valamint annak a tudatosítása, hogy milyen károkat okoz az egyénnek – nőnek, férfinak és az esetleges gyermekeknek egyaránt –, a szabados, azaz a házasságon kívüli, szexuális élet. Ezek nélkül ugyanis e három említett törekvés alapjaiban téves vagy hazug, az emberi méltóságot erősen sérti, a civilizációt rombolja, az embert károsan önzővé teszi, lealacsonyítja és megbetegíti, valamint a társadalom önfenntartását is aláássa.
 
Olyan, valódi emberi értékekre irányuló erkölcsi nevelésre van szükség, amely az emberre, mint test és lélek egységére, mint értékeket hordozó és a természet által ezek megvalósítására rendelt egyénre tekint. Ebben fontos helyet foglal el egy olyan szexuális életre nevelés, amely megtanít a házasság értelmére, a saját és a másik testének és lelkének a tiszteletére, valamint a leendő emberi élet lehetőségének a tiszteletére.
 
Durston (2021) Unwin munkájának hat fontos eredményét foglalja össze. Ezekben bizonyos ismétlődések is előfordulnak, de fontosságuk miatt érdemes idézni mind a hat pontot:
 
(i)   Mind a házasság előtti, mind a házasság utáni szexuális elvárások szigorítása növelte a kultúra virágzását, és fordítva, a szexuális szabadság fokozása mindig a kultúra három generációval később történő összeomlásához vezetett.
 
(ii)  A kultúra fejlődését illetően az egyetlen igazán befolyásos tényező ("single most influential factor"), hogy a házasság előtti szexuális tisztaság (szexuális absztinencia) elvárt volt-e vagy sem. Ennek mindkét irányban nagyon jelentős hatása volt.
 
(iii) A kultúra legerőteljesebb virágzása akkor fordult elő, ha a házasság előtti szexuális tisztaság a holtomiglan-holtodiglan házassággal párosult. Azok a civilizált kultúrák, amelyek ezt legalább három generáción belül megőrizték, minden területen felülmúltak minden más kultúrát, beleértve az irodalmat, a művészetet, a tudományt, az építészetet, a technikát és a mezőgazdaságot is. Az elemzett 86 kultúrából csak három érte el ezt a szintet.
 
(iv) A házasság előtti szexuális tisztaság feladásának hatása: három generáción belül eltűnik a holtomiglan-holtodiglan házasság, a vallásosság és a racionális gondolkodás.
 
(v)  Ha egy kultúra elfogadta a teljes szexuális szabadságot, akkor három generáción belül a legalacsonyabb szintre süllyedt, amit a "fogantatás halott szintjének" ír le Unwin, ahol az embereket a saját vágyaikon és szükségleteiken túl sok más nem érdekli. Ezen a szinten a kultúrát általában egy másik, nagyobb társadalmi energiával rendelkező kultúra hódítja meg, vagy veszi át.
 
(vi) Ha a szexuális szabályozásban változás áll be, akár szigorítás, akár lazítás, akkor a változás teljes hatása csak a harmadik generációban jelentkezik.
 
A szexuális szabadosság 1960-as évektől történő eredményes terjesztését figyelembe véve, amennyiben nem történik az egyén és közösségei elemi érdekét szolgáló jelentős vissza és újra rendeződés e téren, akkor az várható, hogy a nyugati és az európai civilizáció néhány évtizeden belül összeomlik.
 
A témakör tárgyalásakor fontos szempont, hogy a párkapcsolatokban több jelentős aszimmetria is fennáll. Nem csak a nemek közötti egyenlőségről, hanem a különbségekről is beszélni kellene. A jogi és erkölcsi egyenlőség természetes, hiszen az emberi méltósága minden embernek egyenlő és abszolút. Ha a különbözőségekre nem kerül figyelem, akkor a gyengébb, a kiszolgáltatottabb hátrányos helyzetbe kerül. Így valósulhat meg, hogy a nők egyenjogúságának hangoztatása mellett a gyakorlatban éppen a nők elnyomására kerül sor a fejlettnek nevezett mai nyugati és európai társadalmakban. Erre példa az a megközelítés, hogy „mindenkinek joga van a szabad szexhez” és „mindenkinek joga van az abortuszra”. E két jog egymás melletti hangoztatása képmutató férfisovinizmus.
 
Akik azt állítják, hogy a nőnek joga van az abortuszra, azt mondják, hogy ezzel a nőt védik, noha valójában ezzel a férfinak adnak lehetőséget, hogy ne féljen a szabad szextől. Ha baj lesz, akkor azt a férfi számára megoldják, hogy ne legyen vele gondja. Majd a nő eltünteti azt, ami a férfinak gondot okozna. Azzal a férfi ne foglalkozzon, hogy az a nőnek fáj testileg is, lelkileg meg belerokkan, az a nő baja. Akik ezeket hangoztatják, úgy tesznek, mintha a nők és férfiak egyenlőségét hangoztatnák. Ideje volna már az ilyen típusú hazugságokból végleg kigyógyulni. (Balásházy, 2018, 2019; Tárkányi, 2020.)
 
Unwin eredményei alapján elmondható, hogy az ember testi-lelki egészségéhez és a társadalom virágzásához vezető egyetlen út a szexuális tisztaságon alapuló házasság, hiszen ez a fejlett civilizációk kialakulásának is és fennmaradásának is szigorú – kivételt nem ismerő – kritériuma.
 
A szexuális tisztaságon alapuló házasság hiánya esetén a szexuális kapcsolathoz és általánosságban a párkapcsolathoz kötődő biológiai és lelki aszimmetriák kizárják a nemek közötti egyenlő teherviselést, kockázatot, veszélyeket, valamint az esélyeket a sikeres, egészséges boldog élethez. Ha a nőt nem védi a társadalom a szexuális tisztaságon alapuló házasság intézményével, a szexuális élet és a párkapcsolat – a férfiéhez képest jelentősen nagyobb – kockázataitól, akkor a párkapcsolati aszimmetriák miatt a nő automatikusan elnyomásnak és a férfihoz képest nagyobb veszélynek lesz kitéve.
 
Az öt legfontosabb aszimmetria e területen a következő:
 
(i)   a párkeresésben és pártalálásban az évek múlásával az esélyek a nők számára gyorsabban csökkennek, mert az ő párkapcsolatokra vonatkozó biológiai órájuk hamarabb jár le;
 
(ii)  a lány állapotossá válhat a nemi kapcsolat következtében, ami az életét gyökeresen megváltoztatja, a fiúnál ilyen veszély nincs;
 
(iii) a jövendő házasság létrejöttének esélye és stabilitása jobban romlik lányoknál a másokkal folytatott korábbi szexuális kapcsolatok miatt. Itt utalok Fagan egy publikációjára, amely szerint az esküvőt követő öt éven belüli válás valószínűsége – az esküvő előtti más partnerek számának függvényében – lányoknál már egyetlen másik partner esetén megtizenkétszereződik, és két ilyen partner esetén megtizenhatszorozódik. Fiúk esetében e két szám "csak" négy, illetve öt (Fagan 2017);
 
(iv) a lány kifut abból az időből, amikor még lehet gyermeke, vagy elég gyermeke lehet. Fiúknál ilyen idő gyakorlatilag nincs. Vegyük észre, hogy ez nem ugyanaz, mint az első pont. Az első pont ugyanis a párkeresésre vonatkozott, ez pedig a gyermekvállalásra. Mindegyik annyira fontos tényező, hogy érdemes őket két külön pontban tárgyalni;
 
(v)  a lányok fizikailag gyengébbek, és jobban kiszolgáltatottak az erőszaknak. Említésre méltó, hogy a párkapcsolati erőszak körülbelül egy nagyságrenddel nagyobb a nem házas kapcsolatokban, mint a házasságban.
 
A listát nyilván lehet folytatni. Nem véletlen, hogy a "szexuális forradalomnak" nevezett, de gyakorlatilag a kultúra, a nők, a gyermekek, a demográfia és kereszténység elleni háború elindítását követő évtizedekben sokszorosára nőtt a depresszió gyakorisága számos országban, és a női depresszió gyakorisága a duplája lett a férfiakénak. A depresszió gyakorisága nemzedékről nemzedékre nőtt (Andrade és mások, 2003). Az 1945 után születettek között tízszeres a depresszió esélye a WHO szerint (Jowitt, 2018). A szorongás – amely szorosan kapcsolódik a depresszióhoz – gyakorisága igen nagy mértékben nőtt az USA-ban a gyermekek és serdülők között az 1950-es évekről az 1990-es évekre. Az átlagos amerikai gyermekre az 1980-as években nagyobb mértékű szorongás volt jellemző, mint a gyermekpszichológiai klinikák átlagos pácienseire az 1950-es években (Twenge, 2000). Mindez főként a válások magasra nőtt szintjével, valamint az elmagányosodás és a mások iránti bizalmatlanság gyakoribbá válásával függhet össze (Studies, 2000).
 
Az USA-ban a serdülők között mintegy hétszerese volt a depresszió gyakorisága 2007-ben, mint amekkora szintet 1938-ban mértek (Twenge és mások, 2010). Az elmúlt két évtizedben a szorongás és depresszió gyakoriságának további növekedését mutatja számos adat például az USA-ban (Common Ground Health, 2022) és különösen a serdülők és fiatal felnőttek között (Brueck, 2019). Említést érdemel itt egy magyar kutatási eredmény, amely szerint a pornót gyakran néző anyák gyermekei között feltűnően nagy volt a szorongók aránya (Tárkányi, 2015). Ami a szexuális téren való „el nem köteleződés” gyakoribbá válása, a bizalmatlanság gyakoribbá válása és a depresszió gyakoribbá válása közötti lehetséges kapcsolatot illeti, figyelemre méltó egy kutatás (Billingham, 1987), amely kimutatta, hogy minél alacsonyabb az elköteleződés szintje egy párkapcsolatban, annál hajlamosabbak a felek verbális és fizikai erőszak alkalmazására a konfliktusok kezelésében.
 
A híressé vált „Demográfiai tél – az emberi család hanyatlása” című amerikai szociológiai mű (Demográfiai tél 2008), amelyet többek között Nobel-díjas kutatók is pozitívan kommentáltak, rámutat arra, hogy a fejlett nyugati országokban a születések száma felére esett az utóbbi ötven évben, azaz a "szexuális forradalom" kirobbantása óta. A demográfiai válságra szerintük az egyetlen megoldás a jó házasságok elterjesztése. Az úgynevezett svéd modell, azaz az erős családtámogatási rendszer önmagában nem működik, mert elsősorban nem pénz kell a jó házassághoz, viszont jó házasságban élő anya és apa kell a gyermeknek. Egyértelmű következtetésük: ha a jó házasságot nem sikerül tömegesen újra elterjeszteni, akkor ezen országok lakossága kihal.
 
A tanulmány szerint a XX. század legkárosabb eseménye a "szexuális forradalom" volt. E "forradalom" következtében a nők jó része nem azzal házasodott, akivel először szexuális kapcsolatba került, valamint jött a mesterséges fogamzásgátlás és születésszabályozás sokféle változata. Megváltozott az emberek viselkedésmódja a szexualitás, a házasság, és a gyermekvállalás területén. Ezeknek alapvetően befolyásuk van a családi életre. Elterjedt a házasságon kívüli együttélés, mely kevesebb gyermeket eredményezett, mint a házasság, kitolta a házasodás időpontját, és csökkentette a házasodás esélyét. Az alacsony gyermekszám egyik fontos oka, hogy az emberek túl későn vállalnak – ha egyáltalán vállalnak – gyermeket.
 
Azok az emberek, akiknek egyetlen partnerük volt, a jelek szerint sokkal boldogabbak a partnerükkel szexuálisan is és érzelmileg is, mint azon személyek, akiknek sok partnerük volt. A korrelációs eredmények szembeszökőek ezen a téren (Demográfiai tél 2008). Egy magyar kutatás[1] eredményei szerint a magas korábbi partnerszámú embereknél megugrott a válásra gondolók vagy válófélben levők máskülönben alacsony aránya, és akiknek több korábbi partnerük volt, azoknál gyakoribb volt a válás, mint akiknél kevés korábbi partner fordult elő (Tárkányi, 2015). Hasonló, de még erősebb összefüggést mutatott ki amerikai adatokon Fagan (2017) is: a házasság előtti nemi partnerek számával arányosan meredeken csökkent a házasság stabilitása – például a házasságuk előtt két további szexuális partnert említő nők házasságainak fele 5 éven belül fölbomlott, viszont kevesebb, mint 5%-a azoknál, akiknek nem volt más partnere korábban a házastársukon kívül.
 
A gyermekek lelki fejlődéséhez stabil és kiszámítható kapcsolatokra van körülöttük szükség, ahol igen fontos a szülők viszonya egymáshoz. A gyermek lelki fejlődését különösen elősegíti, ha az apa és az anya valóban együtt él; ilyen esetben a komoly problémák kialakulásának esélye jelentősen kisebb. Jól látható, hogy azok a gyermekek, akiket nem ép és nem házasságon alapuló családban neveltek, valószínűbb, hogy jobban szenvednek a szegénységtől, a súlyos elhanyagoltságtól és a rossz nevelés eredményeitől. E gyerekeknél gyakoribb a depresszió és a bűnözés (Wilcox, 2011).
 
Egy vizsgálat kimutatta, hogy a két szülő által, ép családban nevelt tizenévesek között jóval ritkább az alkohol és drogfogyasztás, valamint a dohányzás (az iskolai végzettség hatását kiszűrve is), mint az egy szülő által, csonka családban neveltek között (Johnson és mások, 1996). Az egy szülő által, csonka családban nevelt fiúk esélye jóval nagyobbnak bizonyult arra, hogy valami olyan törvénybe ütköző dolgot követnek el, amiért szabadságvesztésre ítélik őket, mint a két szülő által, ép családban neveltek között (több tényezőt kiszűrve is) (Harper és McLanahan, 1998). A csonka családok jelensége a gyermekek szegénységét növelő egyik fő tényező (Blank, 1997). Magyarországon ma már több, mint egymillió ember él csonka családban.
 
A később elváló szülők gyermekeinek az intellektuális teljesítménye a válás előtt is és a válás után is folyamatosan romlott. Az önbecsülésük a válásig csökkent, onnan viszont növekedett (Sun, 2002). A később elváló szülők gyermekeinél már a válás előtt nagyobb volt a szorongás és a depresszió, valamint az antiszociális viselkedés szintje az átlagosnál. Utóbbi nem nőtt a válás után, de a szorongás és a depresszió szintje igen (Stroschein, 2005).
 
A társadalmi tőke létrehozásához kulcs a házasságra alapozott család. Pontosabban: a kulcs: a szexuális tisztaságon alapuló házasság. (Fagan, 2017; Demographic Winter, 2008; Balásházy 2018, 2019.)
 
Unwin az emberiség történelmének elemzése alapján arra következtet, hogy a társadalmi fejlődés nélkülözhetetlen feltétele a szexuális tisztaságon alapuló házasság. Ugyanerre az eredményre vezetnek a házasságok stabilitását vizsgáló szociológiai elemzések is, például lásd a fent említett Fagan (2017) kutatásainak eredményét.
 
Ezen összefüggést jól ismerték a házasságot és családot lebontani igyekvők is. Ők láthatólag nem a jelen társadalom felvirágoztatását, hanem felszámolását célozták meg, és rájöttek, hogy ehhez a legjobb eszköz a szabados szexualitás elterjesztése, azaz a szexuális tisztaságon alapuló házasság intézményének elsorvasztása. Ezzel a házasság és a család intézményét igen hatásosan torpedózták meg. Érdemes megemlíteni, hogy a "szexuális forradalom" a „kulturális marxizmus” egyik eleme, ami Antonio Gramscihoz, a Frankfurti Iskolához és azon belül Herbert Marcuse-hoz köthető leginkább. A forradalom szó sokak számára az embertelen, kegyetlen hatalom ellen jogosan és hősiesen alulról szerveződő bátor mozgalmat jelenti. A "szexuális forradalom" nem ilyen. Itt a cél a kultúrának, a civilizációnak, a házasságnak, a családnak, a kereszténységnek és magának az embernek az elzüllesztése és pusztítása. Valódi célja és módszere miatt a "szexuális forradalmat" helyesen szexuális terrorizmusnak vagy szexuális háborúnak kellene nevezni. Elterjedtsége miatt e tanulmányban többnyire maradunk a "szexuális forradalom" kifejezés mellett, de idézőjelbe tesszük azt.
 
A "szexuális forradalom" témakört részletesen is érdemes lenne elemezni, itt csak röviden három képviselőjük kerül említésre:
 
(i) Herbert George Wells angol író már 1890 előtt írta: „Létfontosságú, hogy elterjesszük a szabad szerelmet ahhoz, hogy lebonthassuk és eltüntethessük a család elavult intézményét.” (Watt, 2011.)
 
(ii) Wilhelm Reich (1936) német szexuálforradalmár szerint nem kell az egyházakat, a vallást vagy a házasságot üldözni; elég elterjeszteni a szabados szexualitást, és a mozgásba induló folyamatok önmaguk elvégzik a család és az egyházak leépítését (Kuby 2013.) E cikk szerzőjének megjegyzése: ismerve a németországi párkapcsolati szokásokat, ne csodálkozzunk, hogy 2015 után egy év alatt Németországban 600 templomot zártak be.
 
Az egyházaknak nem attól kellene félniük, hogy ha komolyan veszik a tanításukat, akkor a mai ember elpártol tőlük. Az egyházak szerencséjére és tanításuk igazolására a tapasztalat szerint ez éppen fordítva van, azaz ahol ragaszkodnak a keresztény szexuális etikához, ott terjed és erősödik az egyház, ahol ezzel felhagynak, ott elapad a vallásosság. Erre jó példa a német evangélikus és katolikus egyház, ahol a hívek száma évről évre drasztikusan csökken. Mint ismeretes, Németországban a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok a magukat keresztényeknek vallók között is széleskörűen elfogadottá váltak. Viszont a mormon egyházban (Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházában) tilos a házasságon kívüli szexuális kapcsolat, olyannyira, hogy nem is kell, hogy valaki házasságon kívül ezzel éljen, elegendő, ha nem ért az elvvel egyet, ekkor háromszor elbeszélgetnek vele és ha harmadszorra sem sikerül meggyőzni az illetőt, akkor kiközösítik az egyházból. A mormon egyház a leggyorsabban terjedő és erősödő nagyobb keresztény egyházként ismert a világon.
 
Az egyházaknak ezen összefüggésekre rá kellene döbbenniük! A rendelkezésükre álló anyagi források nagy részét elsősorban nem a templomok felújítására, hanem a szexuális tisztaságon alapuló házasság, illetve általánosságban az embert szolgáló és építő szexuális kultúra és párkapcsolati magatartásminták visszaállítására kellene fordítaniuk, hiszen ebből az irányból, mármint a "szexuális forradalommal" támadták és támadják az egyházakat, a kereszténységet és gyakorlatilag az egész társadalmat. Összefogva a szexuális tisztaságon alapuló házasságot támogató intézményekkel, kutatóintézetek és egyetemi tanszékek felállításával, majd szakemberek kiképzésével és az eredmények széles körű oktatásával és terjesztésével tudnának az egyházak e területen is pozitív hatást gyakorolni a társadalomra. Így tudnának szembe szállni az egyént, a házasságot, a családot, a nemzetet, az egyházakat és a felépített kultúrát tönkre tevő hazug és emberellenes ideológiákkal.
 
(iii) Herbert Marcuse (1955) szerint szexualizálni kell a társadalmat, és annak messzemenő következményei lesznek. Ez a nyugati világban azóta megvalósult, a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok általánossá váltak, a következményeket ismerjük. Összefoglalva, a házasságot és a családot lebontani igyekvő erőfeszítések sikere is jól bizonyítja, hogy a házasság előtti és általánosságban a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok elterjesztése megroppantja, majd leépíti a házasság és a család intézményét, és így tönkreteszi az egész társadalmat.
 
Ez, ha belegondolunk teljesen magától értetődő, hiszen logikailag voltaképpen kétféle antropológiai modellt érdemes megkülönböztetni. Az egyik az, amikor az ember arra törekszik, hogy egyetlen másnemű embertársával egésszé kiegészülve szeretetszövetségben élje életét, amelynek az alapja a „mi ketten”, aztán ha születnek gyermekeik, akkor az alap „a mi családunk”. A másik antropológiai modell kategóriája az összes többi életforma, amelybe mindennemű együttélés belefér, még valamiféle házasság is, de az alap mindig az „én”, a „nekem jó”. Az elterjedt szabados szexualitás így nem tünete valaminek, hanem maga az oka a mai szélsőségesen önző, károsan individualista, házasság és családellenes párkapcsolati anarchiának, ahol nem jó nőnek lenni és nem jó gyermeknek lenni, és ahol a pszichés betegségek burjánzanak (Balásházy, 2018; Balásházy, 2019). Ebből már következik, hogy ha nem törekszünk a szexuális tisztaságon alapuló házasságmodell visszaállítására, akkor ne is álmodozzunk a házasság és a család intézményének megerősödéséről. Itt még érdemes megjegyezni, hogy természetesen a demográfiai válság hosszú távú enyhítése, pláne felszámolása sem várható és nem remélhető addig, mert a demográfiai válság „csak” a családi élet válságának egyik negatív tünete.
 
E részhez még egy összegző gondolat: A fogyasztói társadalomban kulturális marxista támadás alá került a házasság, a család, a kereszténység, a kultúra és az ember. Már maga Marx a család felszámolásának szükségességéről írt. Ehhez egy idézet Marxtól: „A Szent Család titka a földi család. Hogy az előbbit eltüntessük, az utóbbit kell elméletben és gyakorlatban megsemmisíteni.” (Marx, 1977).
 
Donald Feder a Családok Világkongresszusának volt igazgatója fogalmazza meg a következőket: A házasságtól való eltávolodás a termékenységet jobban csökkenti, mint a fogamzásgátlók. A „szexuális forradalom” a „kulturális marxizmus” következménye. A demográfiai télből nem juthatunk ki, amíg a „szexuális forradalmat” nem sikerül legyőzni! A „szexuális forradalom” azzal, hogy a házasság, a hűség, a fogamzás és a felelősség helyébe az abortuszt, a fogamzásgátlást, a nemi betegségeket, a pornográfiát és a promiszkuitást ülteti, elpártol az élettől (Feder, 2014). A kulturális marxistáknak kulturális hegemóniára való törekvésük során sikerült elérniük, hogy szexuális háborújuk "szexuális forradalom" név alatt terjedjen és híresüljön el.[2]
 
 
A család definíciója
 
A család házasságon alapuló életközösség. Önmagában egy házaspár is családot alkot, a család tagja lehet a feleség, a férj, és természetes vagy fogadott gyermekeik, de családot képez gyermekével vagy gyermekeivel egyetlen szülő is. A család a társadalmi rend alapja, a társadalom legkisebb és legfontosabb egysége, amely az egész nemzet jövőjének biztosítéka.[3]
 
 
A házasság, különösen a szexuális tisztaságon alapuló házasság, természeténél fogva lényegesen különbözik az összes többi együttélési formától
 
Ha egy társadalom szexuális tisztaságon alapuló házaspárokra és ilyen házasságra készülő és vágyó fiatalokra épül, akkor szeretetalapú egységekből épül fel. Ha a társadalom nem szexuális tisztaságon alapuló házas vagy nem házas formában él és gondolkodik, akkor a társadalom elemi egysége az egyén lesz, aki a saját beteljesedését keresi és így végül károsan önzővé válik: a társas kapcsolatok eldurvulnak, a nők eltárgyiasulnak és fokozott kiszolgáltatottságban kell élniük, ahol az egyenjogúság papíron létezhet, de a valóságban nem, és ott gyermeknek sem igazán jó lenni.
 
A hatásai és következményei alapján, háromféle párkapcsolati modellt érdemes megkülönböztetnünk: (i) a szexuális tisztaságon alapuló házasságot, (ii) a nem ilyen házasságot és (iii) a nem házasságon alapuló párkapcsolatokat. A család körüli negatív tüneteket, és végül a családi élet válságát és a demográfiai válságot elsősorban a házasságon kívüli párkapcsolatok tömeges elterjedése, majd általánossá válása hozta magával. Ezek mögött egyértelműen a házasság előtti szexuális kapcsolatok elterjedése áll.
 
Miért más a házasság, különösen a szexuális tisztaságon alapuló házasság, mint a többi párkapcsolat vagy szexuális kapcsolat? Mert az antropológiai alapja két ember egymást kiegészítő egysége és nem az egyén! Mert egyedi és végleges elköteleződésen alapszik. Azaz a házasságkötéstől ketten egy véglegesnek szánt egységet alkotnak. Egy jól megalapozott döntés nyomán létrejött házasságkötés után a kivételektől eltekintve nem igazán lehetnek feltételek. Az ember így nem csak azért szereti a házastársát, mert ilyen vagy olyan, hanem mert ő a házastársa. Hasonlóan ahhoz, ahogy a gyermekét azért is szereti, mert ő a gyermeke. Szeretni annyi, mint felkutatni és betölteni a másik valódi szükségleteit (Nitsche, 2001). Úgy tűnik, az emberi léleknek és az emberi testnek a házasságmodell, különösen a szexuális tisztaságon alapuló házasságmodell a jó, az egészséges. Ugyanis a felmérések egyértelműen bizonyítják, hogy a jó kapcsolatban élő házasok egészségesebbek lélekben is és testben is, tovább élnek, gyermekeiknek jobb és mind ők mind gyermekeik produktívabbak és elégedettebbek az élettel, mint a nem házasok eseteiben; a szexuális tisztaság pedig szignifikánsan növeli a házasodás esélyét, valamint a házasság harmóniáját és stabilitását (Fagan, 2017; Wilcox, 2011; Balogh, 2006; Hungarostudy, 2006; Krúdy, 2015; Balásházy 2018, 2019).
 
A szexuális tisztaságon alapuló házasságmodell azért lényegesen különböző, mint a nem ilyen házaságmodell, mert antropológiai alapja az egyetlenség, ahol az egyén egyetlen emberrel akar kiegészülni egésszé és nem annyival, amennyi adódik. A nem szexuális tisztaságon alapuló házasságmodell valójában egy többpartneres párkapcsolati modell, ami aztán egyetlen partnerkapcsolatban, a házasságban csúcsosodhat ki, amennyiben eljut a házasságig, illetve megmarad a házasságban. A szexuális tisztaságon nyugvó házasságmodell önzetlen készülést és önfejlesztést von maga után, amely maximális mértékben tiszteletben tartja a másik fél és a másik nem emberi méltóságát. A többpartneres párkapcsolat pedig ezzel ellentétben önzővé tesz, és a másik fél és a másik nem méltóságára nem figyel oda. Így lesz általánosságban a házasság ajándék és féltve őrzött kincs a szexuális tisztaságon alapuló házasságban és sokszor börtön a nem ilyen házasságban. A párkapcsolat már említett aszimmetriái miatt, az ilyen párkapcsolati modell különösen önzővé teszi a fiatal férfit, aki aztán már házasodni se igen akar. Ő azt hiszi, így is „mindent” megkap és kedvére és felelősség nélkül válogathat magának partnert. Miért kellene megházasodnia, hiszen akkor e remek lehetőség megszűnne.
 
Manapság szinte minden odahat, hogy a fiatalok később ne legyenek alkalmasak jó házastársnak. Ebből az is következik, hogy a szexuális tisztaságon alapuló házasság a természetes létformája a felnőtt embernek, hiszen, ha ettől eltér, annak rossz hatása lesz rá is és a környezetére is, és a gyermekeinek is egyértelműen jobb, ha jó házasságot alkotó közösségben fogannak, születnek és ilyen közösségben élnek. (Megjegyzendő, hogy a papok, szerzetesek, apácák egészsége is jobb, mint az átlag. Érdekes, hogy mindezen életformák végleges és szeretet alapú elkötelezettségen nyugszanak, csakúgy, mint a házasság.) Úgy tűnik, a felnőtt ember akkor érzi magát „otthon” ebben a világban, ha a szeretet alapján véglegesen elköteleződik és erre szexuális tisztaságban készül.
 
Érdemes megemlíteni, hogy elterjedt egy olyan téves vélemény, miszerint a ma széleskörűen tapasztalható elköteleződéshiány a párkapcsolatokban, okozza a szabados szexualitást. Sőt vannak, akik az elterjedt önzés következményének, mások a vallásosság csökkenése eredményének vélik tévesen a szabados szexualitás térnyerését. Ezek igen torz és káros vélemények, mert indokot és elfogadható alapot adnak a szabados szexualitásnak. Azt érdemes észrevennünk – és sajnos erre jöttek rá a kulturális marxisták társadalommérnökei –, hogy ha kiemeljük a szexuális élet gyakorlatát a házasságból, akkor a férfi már nem akar elköteleződni, mert minek, hiszen mindene megvan, és ha jön egy jobb vagy fiatalabb lehetőség, akkor bolond lesz ennél maradni: azaz már az "én"-ben gondolkodik és nem a "mi"-ben. A társa már csak egy élvezeti és eldobható tárgy lesz, és nem azon gondolkodik, hogy majd ők ketten a feleségével "az Óperenciás tengeren túlra" is együtt jutnak el. És ha jönne egyik barátnőjénél egy gyermek, ami nem volt betervezve, hát akkor döntsön a nő, hogy megtartja-e. A fogamzásgátló tabletták is a nő egészségét károsítják, "ezért azzal nem kell foglalkozni".
 
A szabados szexualitás elfogadottá tétele egyrészt elköteleződés-hiányt, másrészt önzést hoz magával, különösen a férfiakban, és így a valódi női egyenjogúság kizárását, lehetetlenné tételét eredményezi. Ez természetesen a vallásosság – Európában a kereszténység – elapadását hozza magával, hiszen a vallás, különösen a kereszténység alap antropológiai modellje a szexuális tisztaságon alapuló házasság. Ezt észre kellene venniük: (i) a vallási vezetőknek, (ii) a családpolitikával foglalkozó szakembereknek, (iii) a demográfusoknak: hogy alapjában véve nem attól lesz több gyerek, hogy pénzt adunk a gyermekek szüleinek, hanem attól, hogy bemutatjuk a szexuális tisztaságon alapuló házasságot, mint az emberhez méltó egyetlen életvitel modellt és szintén bemutatjuk a többi út embertelen és kegyetlen voltát.
 
Meg kell mutatnunk mindezt ezen kívül még (iv) a pszichológusoknak, (v) az orvosoknak, (vi) az oktatással és neveléssel foglalkozóknak, (vii) a társadalomkutatóknak, (viii) a média képviselőinek, (ix) a politikusoknak, és (x) a művészettel foglalkozóknak.
 
A zsidó-keresztény kultúrában felnőtteknek azt is észre kellene venniük, hogy a bibliai házasságfogalom azonos a szexuális tisztaságon alapuló házasságfogalommal. Milyen szomorú, hogy ma már meg kell azt is magyarázni, hogy a bibliai házasságfogalom a szexuális tisztaságon alapuló házasság fogalmát jelenti. A szexuális háború ("szexuális forradalom") sajnos ennyire eredményes lett az utóbbi évtizedekben.
 
Mint láttuk, a házasság szeretetalapú, végérvényes elköteleződést jelent, amelyben a szeretet szenvedély és döntés arra vonatkozóan, hogy felkutassa és betöltse a másik valódi szükségleteit (Nitsche, 2001). A szeretet egyben az ember legmagasabb rendű képessége. Az ember célja, hogy e képességét gyakorolja, azaz szeressen. Ez a képesség nyilván a természet legnagyszerűbb adománya. A gondoskodás, mint alapvető vonás az élőlények igen széles spektrumában megfigyelhető és nyomon követhető. A szereteten alapuló párkapcsolatnak nem lehet időben vége, hiszen a szeretet – a definíciója alapján – időben nem fejeződik be, nem jár le.
 
A szeretet révén az ember nem uralkodni akar a másikon, hanem annak javát keresi. Természetesen ez akkor tökéletes, ha kölcsönös. A szeretet az emberi elme és az emberi lélek számára szép és vonzó. Így, ha kitartóan művelik, akkor az a másikra is és a környezetére is átragad. Mindez nem azért működik, mert az adott személynek közvetlenül hasznos, hanem mert végérvényesen a „mi”-ben gondolkodik és tervez, nem pedig az „én”-ben. Úgy tűnik, az embernek nagyon megéri így tervezni az életét. Ez minőségileg jobb és emberibb életet tesz lehetővé, mint a több partnerre tervezett életmód bármely verziója. A házasságban az egyedüli és a végérvényes szeretetkapcsolat révén új egység születik. Nock (1995) megállapítása szerint a papír nélkül együtt élők életvitele jobban hasonlít az egyedülállókéhoz, mint a házasságban élőkéhez.
 
A felmérések szerint az utódoknak egyértelműen az a legjobb, az a természetes és az az egészséges, ha végérvényes és szeretetteljes elköteleződésbe fogannak, születnek és nőnek fel. A harmonikus, szeretetteli szülői egység és teljesség elemi biztonságot jelent számukra. Sok felmérés mutatja, hogy enélkül sérülékenyek lesznek. A gyermeknek természet adta joga jó házasságba foganni, születni és felnőni. Sajnos e jogukra a mai fogyasztói társadalom nem figyel oda. Ez azt is jelenti, hogy e társadalom meglehetősen gyermekellenes! Ne is csodálkozzunk, hogy nem születik elég gyermek! Ha szülei nem igazán szeretik egymást, azzal a gyermeket elemi és jogos szükségletétől fosztják meg. Sokkal fontosabb ez számára, mint a nagyobb lakás, vagy hogy szüleinek legyen autója. A jó házassághoz pedig, a szexuális tisztaságon alapuló házasság egy hatalmas és csodálatosan értékes előnyt jelent.
 
A szexualitás életünk egyik alaptulajdonsága, és közvetlenül kapcsolódik a párkapcsolat, a házasság, a család, a gyermek és a demográfia témaköréhez. Ezért, ha válság vagy csőd van a család, a házasság és a demográfiai mutatók körül, akkor ez arra utal, hogy baj van a párkapcsolatok körül. Ezért nem lehet elegendő a mai világban, Európában az olyan egydimenziós családpolitika, amely kizárólag a szociálpolitikai támogatások növelését tűzi ki célul. Nem véletlen, hogy a családellenes támadások nem a szociálpolitikai támogatások csökkentését célozzák meg, hanem elterjesztik a szabados szexualitást, az egyneműek házasságának jogosságát hangsúlyozzák, tagadják az ember nemiségének bináris voltát, és így tovább. Ezek mindegyike a szexualitás, a párkapcsolat dimenzióját támadja, és roppant hatásosan. Éppen ezért létfontosságú ezek ellen összefogottan és intenzíven fellépni, és amit leromboltak azt fel kell építeni.
 
Oda jutottunk, hogy a párkapcsolatokat tekintve két- vagy háromféle életvitel modellt, vagy párkapcsolati modellt (életutat) érdemes kategorizálni. Először kétfélét: (i) az egypartneres életutat (egyetlen szexuális partnerre tervezett életutat, azaz a szexuális tisztaságon alapuló házasságot) és a (ii) többpartneres életutat (több szexuális partnerre tervezett életutat). Manapság igen elterjedt e két életút keveréke, azaz házasságig többpartneres, azután egypartneres (hűséges és monogám). Érdemes észrevennünk, hogy az eddigi definíciónk alapján ez többpartneres életút! E keverékre tervezett és a teljesen egypartneres életútra tervezett életutak között természetesen lényegi különbségek vannak! Ezért manapság már sajnos háromféle életvitel modellt érdemes kategorizálni: (i) szexuális tisztaságon alapuló házasságra törekvés, (ii) házasságig szabados szexualitás, azt követően monogám életmód, (iii) az összes többi párkapcsolati modell.
 
 
A "szexuális forradalomnak" elnevezett félévszázados szexuális háború következményei és a kiút, a megoldás körvonalazása
 
A huszadik és huszonegyedik század marxista és kulturális marxista „szexuális forradalmainak” áráról és felmérhetetlen káráról fent már írtunk. E szexuális háború ("szexuális forradalom") pusztítása sokkalta nagyobb, mint az első és második világháborúé együttvéve, nyugodtan tekinthetjük harmadik világháborúnak, ráadásul máig sincs vége, sőt globalizálódott, és egyre morbidabb új formákat is talál, így a házasság intézménye ellen már több fronton is támad. Az újabb frontokról majd néhány következő írásban lesz szó.
 
Az okozott károk alapján a „szexuális forradalomnak” nevezett szexuális háború az emberiség elleni bűncselekménynek tekintendő.
 
Ami aggasztó, hogy mindezt nagyon kevesen veszik észre. A szabados szexualitás általánosan elfogadottá vált. Szinte beszélni sem szabad annak káros következményeiről és hatásairól, mintha egyfajta szexuális diktatúra alakult volna ki. A szakemberek és a politikusok – néhány az egyházakhoz kapcsolódó szakembert, kutatót kivéve – általában nem mernek erről a témáról beszélni. Így ezen – az egyént és közösségeit egészségükben, boldogságukban és létükben is – alapvetően befolyásoló szakterületről voltaképp kivonult a tudomány! Mindez korunk egyik legnagyobb tragédiája.
 
A baj óriási, mert a lakosság legnagyobb része a félretájékoztatásoknak köszönhetően a házasság előtti szexualitás élet késői következményeiről és hatásairól téves, a tudományos eredményekkel ellentétes vagy nem harmonizáló véleményen van. A szabados szexualitás a marxista, majd kulturális marxista, ma magukat többnyire liberálisnak nevező ideológusok és "szakemberek" széleskörű és igen intenzív félévszázados propaganda munkájának köszönhetően általánossá vált. És sajnos sem a jog, sem a politika nem mer olyan ügy mellé kiállni, amelyet a nagy többség nem képvisel.
 
Megoldás, ha a politika, felkér felelőségteljes szakembereket a tématerület multidiszciplináris átfogó elemzésére, ha a családpolitika fő hangsúlya a szülők anyagi támogatásáról áttevődik az ember és családellenes, téves és hazug, az embert és a társadalmat tönkretevő – a kulturális marxista "szexuális forradalomnak" köszönhető – káros beidegződések és ideológiák felszámolására, és belekezdenek az embert és közösségeit segítő és építő, azaz az ember egészégét és virágzását szolgáló értékek és javasolható életvitel modellek megfogalmazásába és széleskörű terjesztésébe. Amit leromboltak és érték volt, azt a mai feltételekre adaptálva újra fel kell építeni. Az egyházaknak a templomok felújítására szánt összegek jelentős részét az e tématerülethez tartozó értékek és életvitel modellek megújítására kellene költeniük. Mint többször hangsúlyoztuk a "szexuális forradalomnak" nevezett folyamat egy igen jól szervezett, mára szinte globális háború az egyén, a civilizáció és a kereszténység ellen. Észre kell venni, hogy háború van! Úgy nem lehet megnyerni egy háborút, hogy nem vesszük észre. Európában ezrével újították fel a templomokat az utóbbi évtizedekben és aztán ezrével zárták be őket és lett helyettük múzeum, ipari létesítmény, szórakozóhely, étterem, sőt olyan is van, amelyiket mecsetté alakítottak át vagy földig romboltak le. Az egyházaknak megérte e templomok renoválása? A zsidó-keresztény egyházak és kultúra legalapvetőbb intézménye a házasság, és az ellen folyik több mint fél évszázada háború. Ez egyben a kereszténység és az ember legalapvetőbb és legmagasabb szintű értéke, hivatása, célja és természetadta rendeltetése, azaz a szeretet elleni háború is, hiszen ravasz módon a szeretet helyett az önzést javasolja. A kereszténység alap antropológiai modelljét dobták ki, és ajánlották helyette az önzést. Elvben nagyon hasznos a templomok felújítása, de ha háború van, akkor először el kell zavarni az ellenséget, majd fel kell építeni azon legfontosabbakat, amelyeket tönkretettek. Ezt követően, ha még marad pénz, akkor érdemes lehet épületeket is renoválni. Mindezt a politikának, a tudománynak, az egyházaknak és a civileknek észre kellene venniük és össze kellene fogniuk mind hazai mind nemzetközi szinten.
 
Azt érdemes szem előtt tartani, hogy az egyetlen javasolható kiút a társadalmi összeomlás elkerüléséhez és a társadalom felvirágoztatásához, valamint a keresztény kultúra megmentéséhez a szexuális tisztaságon alapuló házasság újbóli elterjesztése! Minden ország családpolitikai, társadalomtudományi, oktatási, egyházi és civil fő célkitűzéseinek egyike ez kellene, legyen!
 
A házasság előtti szexuális kapcsolat a házas életmódra való fel nem készülést vagy hibás felkészülést, valamint a házasság megtagadását jelenti, mivel a jövendő házastárs kizáródik abból, hogy a szexualitás terén egyetlen legyen. A házastársi hűtlenség a kapcsolat jelenben való egyedüliségét sérti. A házasság előtti szexuális kapcsolat nemcsak az egyedüliséget, hanem még az elsőbbséget és az egyetlenséget, a kizárólagosságot is sérti, sőt – mint említettük – a házas életforma tagadását jelenti.
 
Mindez nagyon fontos, hiszen az első szexuális kapcsolat jobb esetben komoly kötődés kialakulásával és komoly lelki átalakulással jár, különösen lányoknál. Sőt a biológia és a természet szintjén a testi kapcsolat "házasság", hiszen egy szexuális jelleggel is bíró szerelmi kapcsolat mind hormonálisan, mind pszichésen igyekszik átalakítani az egyént, és erős kötődést próbál létrehozni a felek között. A természet mindent megtesz, amit tud, hogy ők együtt maradjanak, hiszen, ha gyermek lesz belőle, akkor ez nagyon fontos mindannyiuknak, de különösképpen a gyermeknek és az anyának.
 
Régen, igen találóan úgy hívták az ilyet, ha házasság előtt történt, hogy "vadházasság". A házasság előtti nemi kapcsolat egyrészt a házasság tagadását jelenti, másrészt hűtlenségnek számít a jövendő házastárs ellen, ha az egy másik személy. Továbbá sérti a női egyenjogúságot és a női méltóságot, hiszen a házasság előtti szexuális kapcsolatban, a fent már említett aszimmetriák miatt, a nő sokkal kiszolgáltatottabb. Mai "fejlett" világunk hangoztatja a női egyenjogúságot és természetesnek állítja be a házasság előtti szabados szexualitást. Micsoda hazugság, micsoda képmutatás!
 
Környezetünkben gyakran tapasztalhatjuk, hogy 25-40 éves nők több éve együtt élnek párjukkal és várják, hogy a párjuk köteleződjön el. Mint már említettük, a nő és a férfi biológiai órája különböző. Egy harmincöt éves férfi sokkal könnyebben talál megfelelő feleséget, mint egy harmincöt éves nő megfelelő férjet. A férfinek ez az állapot látszólag jó és kényelmes. A történet vége gyakran az, hogy egy idő után a nő tovább nem hajlandó várni, és szakítanak. A nő azután megint talál valakit, akivel jól érzi magát, de aki elköteleződni nem akar, végül azután jó eséllyel már nem talál férjet, és egyedül marad, a férfi meg még a 30-as sőt 40-es éveiben is elvehet egy huszonéves lányt. A történet meglehetősen gyakori, mélységesen szomorú, és a férfi részéről döbbenetesen önző és embertelen.
 
A szabad szerelem nagyon önzővé teszi a férfit, és nyilvánvalóan megváltoztatja a nőt is. Ilyen körülmények között természetes, hogy a nemek viszonya megromlik. Magától értetődő, hogy későbbre tolódik a házasságkötés átlagos életkora, hogy kevesebb házasság lesz, hogy ugrásszerűen megnő a válások és a mozaikcsaládok száma, hogy nem születik elég gyermek, hogy a gyermekek jó része házasságon kívül születik, hogy elszaporodik a „szingli” életmód, hogy igen sok a pszichés betegség, hogy sok az abortusz, sok a problémás gyermek, és hogy szignifikánsan megnövekedik a káros individualizáció.
 
Érdekes, hogy ezek nagy részét manapság divat – sokszor politikusok körében is – pozitív színben bemutatni, mint követendő modern értékeket! Még azt is hozzáteszik – természetesen téves vagy hazug módon –, hogy mindez a női egyenjogúságot is szolgálja! Ha ezeken drasztikusan nem változtatunk, akkor a pusztulás felé masírozunk.
 
Kulturális szempontból érdekes, hogy a Biblia úgy írja le a házasságot – mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben –, hogy "a férfi elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik és lesznek ketten egy test". Manapság, a "szexuális forradalomnak" nevezett szexuális háborúnak köszönhetően ezt úgy éli meg a magukat kereszténynek vallók nagy része is, hogy "a férfi barátnőihez csatlakozik és lesznek sokan egy test". Ez a keresztény antropológiai modell és így a kereszténység tagadása és kigúnyolása is. Valamint érthetően a női méltóságot, a női egyenrangúságot és a női egyenjogúságot is alapjaiban sérti.
 
Érdemes idézni Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján című könyvéből (Dreher 2021), amely II. János Pál pápának „A test teológiája” című műve után az utóbbi évtizedek második legnépszerűbb vallásos könyve lett a világpiacon. Rod Dreher a következőket írja:
 
"A szexuális gyakorlat olyannyira központi jelentőségű a keresztény életben, hogy amikor a hívők e kérdésben elhagyják az igaz hitű tanítást, akkor gyakran értelmetlen többé kereszténynek hívni őket."
 
"Isten szándéka szerint a szex egy férfit és egy nőt egyesít fizikailag és spirituálisan. Ha azonban rendezetlen módon élünk vele, akkor a szex az egyik legrombolóbb erő lehet a világon." "Egy keresztény számára a nemiség ajándékával csakis egyetlen helyes módon lehet élni: egy férfi és egy nő közötti házasságban. Nem létezik a keresztény hitnek olyan központi tanítása, amelyik népszerűtlenebb lenne manapság. S talán olyan sincs, amelyiknek fontosabb volna engedelmeskednünk."
 
"A kereszténység azt tanította, hogy a test szent, s hogy mivel Isten saját képmására teremtett minden embert, az általuk birtokolt méltóság megköveteli, hogy a testtel ennek megfelelően bánjunk. Ez az oka annak, hogy a szexuális forradalomnak nevezett modern kori pogánnyá válás soha nem egyeztethető össze az igaz keresztény hittel. Fájdalom, a tágabb kultúrában e forradalom az egyház tekintélyét megdöntötte, most pedig épp az egyház alapjait rengeti."
 
"Valójában úgy áll a helyzet, hogy a nemiségre vonatkozó keresztény tanítás elvetése azt a tényezőt távolítja el, amelyik a kereszténység, mint társadalmi erő energiáját adja – vagy csak adta?"
 
"Philip Rief a szexuális forradalmat a kereszténység pusztulása egyik fő jeleként azonosította."
 
"Túl vagyunk a szexuális forradalmon, az pedig nem kevesebb, mint katasztrofális hatással volt a kereszténységre. Csaknem a közepébe talált a szexszel és az emberi személlyel kapcsolatos bibliai tanításnak. A társadalommal, a családokkal és az emberi lény természetével kapcsolatos alapvető keresztény felfogást rombolta le. A kereszténység és a szexuális forradalom egymással nem békíthetők ki, hisz gyökeres módon állnak szemben egymással."
 
Jelen cikk szerzője természetesen mindezzel egyetért, de hozzáteszi, hogy olyan értelemben sajnos nem vagyunk túl a "szexuális forradalmon", hogy elmúlt, sőt manapság globalizált formában és újabb frontokon is támad a "szexuális forradalomnak" nevezett szexuális háború. Mint már említésre került, ezen újabb frontokról néhány következő írásban lesz szó.
 
Szomorú látni (Balásházy 2018, 2019), hogy a demográfiai válság okait és így felszámolását, mind a politika mind a szakemberek számos helyen keresik, csak épp a szexuális tisztaságon alapuló házasság elapadása és újbóli helyreállítása körül nem. Olyan ez, mintha a hegy tetején keresnénk a tengert. Erről bővebben reméljük majd egy következő írásban szó lesz.
 
 
Összefoglalás
 
Európa, Magyarország is, és az egész nyugati világ hagyta, sőt bizonyos módon támogatta, hogy a házasságot, a házasság előtti szexuális élet elterjesztésével lejárassák. Azt az intézményt, amelytől minden fejlett civilizáció, így az európai és a nyugati civilizáció is kialakult, és ami fenntartotta őket. Hagyta, hogy amiért a házasság létrejött, azaz, hogy egyetlen és véglegesen elkötelezett szexuális partnerre törekedjék élete során az ember, egyesek téves, illetve hazug magyarázatokkal megszüntessék. A szexuális tisztaságon alapuló házasság elvetésével kultúrájuk egyik leglényegesebb elemét dobták ki, dobtuk ki! Ki tudja, hogy vissza lehet-e még szerezni? Viszont az már bizonyítható, hogy ha nem, akkor kultúránk hamarosan elveszik!
 
A tudománynak, a politikának, a civil világnak és az egyházaknak a szexuális tisztaságon alapuló házasság intézménye iránti igény sürgős újrateremtése érdekében össze kellene fognia. A szexuális tisztaságon alapuló házasság intézményének piedesztálra emelése és általános elfogadottsága nélkül alapjaiban sérül a nők emberi méltósága és nem valósul meg a nők valódi egyenjogúsága, mert ők tárgyiasulnak a férfiak számára, ugyanis a férfiak szexuális vágyainak eszközévé és nem a férfiak szeretett és rajongott egyenjogú társaivá válnak. Ha a gyermek fogantatásától nincs jelen a szülők egymás iránti mély és valódi szeretete, akkor ott nem jó gyermeknek sem lenni. Ha ezt egy társadalom nem érti meg, akkor ott nemcsak nőnek nem jó lenni, hanem gyermeknek sem. Így egy ilyen társadalom nemcsak nőellenes, hanem gyermekellenes is. Ne csodálkozzunk, hogy nem születik elég gyermek!
 
A szabados szexualitás elterjesztésével elvágták a civilizáció ütőerét és a civilizáció elvérzik a szabados szexualitás oltárán (Unwin óta tudjuk, hogy maximum három generáción belül). Ez érthető, hiszen önzővé válik a férfi, kiszolgáltatottá a nő és savanyú sorsúvá, lelkében beteggé a gyermek (ha egyáltalán megszületik). Így természetesen önzővé és beteggé válik a társadalom, ami aztán összeroppan.
 
Nyilvánvalóan a szabadszerelem oltárán a kereszténység is elvérzik, hiszen a kereszténység alapvető antropológiai modelljét – az egyetlen társsal való végleges szeretetszövetségre való törekvést – semmisíti meg a szabadszerelem. Ezenkívül a szabadszerelem megszünteti az ember Szentháromsághoz hasonló istenképűségét (az egyetlen szeretetszövetségben való végleges kiegészülést, vagy legalább az arra való törekvést) is, és Jézus és az Egyházához hasonlítható házasságképet is. Így a szexuális tisztaságon alapuló házasság elfogadottsága és megélése nélkül alapjaiban válik képmutatóvá, erőtlenné, önzővé és színházzá egy keresztény egyház.
 
A kulturális marxisták, akik forradalmian meg akarták változtatni a társadalmat, azaz össze akarták azt dönteni, valamint meg akarták szüntetni a kereszténységet, nagyon jól ismerték fel, hogy e céljaikhoz el kell érni a házasság előtti szexuális élet széleskörű elfogadottságát, és találóan nevezték el – álnok és embertelen – megvalósítási módszerüket szexuális forradalomnak.
 
Ezekre az állami és egyházi vezetőknek, valamint a társadalomkutatóknak rá kellene ébredniük.
 
Egy "fejlett" társadalomban, ahol – természetesen álnok és hazug módon – általánossá és elfogadottá vált a házasság előtti szexuális élet, ott a jog ez ellen már nehezen tud lépni, mert a jog elsősorban a többség szándékait tükrözi le. Itt először a tudománynak, az egyházaknak és a civileknek van óriási feladatuk és felelősségük, valamint természetesen a politikának is, hiszen a politikának a közjó és az ember egészsége mellé kell állnia.
 
Emiatt a családpolitikának – ha hosszú távon és hatásosan – akarja védeni a családokat és a gyermekeket, akkor fel kell számolnia a házasságon kívüli szexuális élet általános elfogadottságát! E nélkül például ne is álmodozzon a demográfiai válság eredményes megoldásáról.
 
Természetesen a nemzetpolitikának, a biztonságpolitikának és a gazdaságpolitikának is fel kellene ezeket ismernie, mert ha nem születik elég gyermek, ha önzővé és így beteggé válik a társadalom, ha nem biztosítja a szerető házastársi és szülői környezetet a társadalom, akkor az a nemzet és az a társadalom gyengévé és könnyen sebezhetővé válik, majd széthullik.
 
E cikkben csak a házasság egyik alaposzlopának, a házasság előtti szexuális absztinenciának a felszámolásáról és visszaállításának feltétlen szükségességéről volt szó. Mára azonban a "progresszív" társadalom befolyásos képviselőinek egy jelentős része a házasság egyéb oszlopait is erős támadásoknak teszi ki, és emeli a magasba az embert és kultúrát pusztító vívmányaikat, mint "modern értékeket". Ezeket néhány következő tanulmányban vesszük górcső alá. A "szexuális forradalomnak" nevezett emberellenes háború első frontja – amiről ezen írás szól – megásta a házasság, a család és a kereszténység sirját. A további frontok csak ahhoz kellenek, hogy ezek be is kerüljenek a sírjukba.
 
Abból, hogy a szexuális tisztaságon alapuló házasság mind az egyén testi-lelki egészségéhez, mind a fejlett társadalom kialakulásához, fennmaradásához és virágzásához elengedhetetlenül szükséges, az is következik, hogy aki nyilvánosan és mások kárára a szexuális tisztaságon alapuló házasság intézménye ellen tesz, vagy akár a szexuális tisztaság nélküli házasság intézménye ellen tesz – hiszen az is jobb, mint bármely más együttélési forma – az az ilyen tettével valószínűleg káros tevékenységet folytat és vizsgálni kellene, hogy az mikor és mennyire súlyos bűncselekménynek tekinthető. Hasonló ez a kábítószer, a dohányzás, vagy a terrorcselekmények reklámozásához. A „szexuális forradalomnak” nevezett szexuális háború, meg valahol nyilván az ember elleni és az emberiség elleni bűncselekmény.
 
Ha mindezt megértik az országok és az egyházak vezetői, például Magyarország, az Európai Unió és Észak-Amerika országainak vezetői, valamint felszólalnak e tématerület tudományos kutatói, akik e témakörben évtizedek óta – kivételektől eltekintve – hallgatnak vagy mellébeszélnek, akkor van remény, hogy ezen országok – Európában és Észak-Amerikában – fennmaradjanak. Ellenkező esetben viszont az eluralkodott párkapcsolati kulturálatlanság és az azt uraló emberellenes, civilizációellenes, téves, illetve hazug párkapcsolati ideológiák felszámolják a kultúrát, és nem tudni mi jön a helyébe, és ott kik és hogyan fognak élni.
 
Észre kellene vennünk, hogy civilizációnk, egyéni boldogságunk és egészségünk fennmaradása elképzelhetetlen, ha nem térünk sürgősen vissza a szexuális tisztaságon alapuló házasság intézményét széleskörűen támogató és sikerrel elterjesztő társadalomhoz. A demográfiai válságot e nélkül emberséges módon megoldani nem lehet.
 
 
Irodalomjegyzék
 
Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, Bijl RV, De Graaf R, Vollebergh W, Dragomirecka E, Kohn R, Keller M, Kessler RC, Kawakami N, Kiliç C, Offord D, Ustun TB, Wittchen HU (2003): The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. International Journal of Methods in Psychiatric Research. 2003, 12 (1) :3-21. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12830306/
 
Balásházy Imre (2018) A családi élet válsága és a demográfiai válság alapvető okai. Könyv: Boldogabb családokért és ifjúságért I. Kötet. Alcím: A családi élet válsága és a demográfiai válság okainak elemzése. Szerkesztette: Balásházy Imre, Major Gyöngyi, Farkas Péter. Oldalszám 9-50, L’Harmattan Kiadó 2018. Az Európai Családtudományi Szemle is publikálta: Európai Családtudományi Szemle III. évfolyam 2020. 2. szám, oldalszám: 8-37.
     
Balásházy Imre (2019) Megoldáskeresés a családi élet válságára és a demográfiai mutatók javítására. Könyv: Boldogabb családokért és ifjúságért II. Kötet. Alcím: Javaslatok a családi élet válsága és a demográfiai válság megoldásához. Szerkesztette: Balásházy Imre, Csabai Tiborné, Farkas Péter. Oldalszám 9-66, L’Harmattan Kiadó 2019. Az Európai Családtudományi Szemle is publikálta: Európai Családtudományi Szemle IV. évfolyam 2021. 2. szám, oldalszám: 8-37.
     
Balog P. (2006) Házasság és életminőség: házasság, házassági stressz, válás, alfejezet. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón című könyv, Semmelweis Kiadó, Budapest 2006. Szerkesztette Kopp Mária és Kovács Mónika Erika, 5.1.1 alfejezet, 233-244.
 
Billingham, R. E. (1987): Courtship Violence: The Patterns of Conflict Resolution Strategies Across Seven Levels of Emotional Commitment. Family Relations 36, 283-289.
 
Blank, Rebecca M. (1997): It Takes a Nation: A New Agenda for Fighting Poverty. New York: Russell Sage Foundation.
 
Brueck, Hilary (2019): Depression among Gen Z is skyrocketing: a troubling mental-health trend that could affect the rest of their lives. Business Insider, March 21, 2019. https://www.businessinsider.com/depression-rates-by-age-young-people-2019-3
 
Busby, Dean M.; Caroll, Jason S.; Willoughby, Brian J. (2010): Compatibility or restraint? The effects of sexual timing on marriage relationships. Journal of Family Psychology Vol. 24, No. 6, 766-774.
 
Common Ground Health (2022): Anxiety/Depression/Stress: Inpatient Visit Rate by Race/Ethnicity. https://www.commongroundhealth.org/insights/library/anxietydepressionstress-inpatient-visit-rate-by-raceethnicity
   
Demográfiai tél – az emberi család hanyatlása (2008). Megtalálható a következő honlapon: http://gloria.tv/?media=134357&language=DGtkouwHWmP, SRB Documentary, LLC, USA, Acuity Productions.
 
Dreher, Rod (2021) Szent Benedek válaszútján. Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban. MCC, Budapest, 2021,
 
Durston, Kirk (2021) Thoughts about God, truth and beauty, Why sexual morality may be far more important than you ever thought. https://www.kirkdurston.com/blog/unwin
   
Feder, D. (2014) The Sexual Revolution and Demographic Winter. The International Forum: Large Family and the Future of Humanity. Moscow, 2014. September 10-12. http://visionamerica.us/the-sexual-revolution-and-demographic-winter/
 
Greenwood J., Guner N. (2009) Social change: The sexual revolution. PSC Working Paper Series PSC 09-02, http://repository.upenn.edu/psc_working_papers/12
 
Harper, Cynthia and McLanahan, Sara (1998): Father Absence and Youth Incarceration. Working Paper #99-03, Center for Research on Child Wellbeing. www.aboutdads.org/reports/Father_Absence_and_Youth_Incarceration.pdf
 
Heap, Bridgette and Dr. Sanford John (2019) The Sexual Revolution Holocaust. The sexual holocaust. A Global Crisis. Published by FMS Publications, Canandaigua, NY USA.
 
Hungarostudy (2006): Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Kutatóintézet, In: Kopp M, Kovács M (szerk.) A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.
 
Johnson, Robert A.; Hoffmann, John P.; Gerstein, Dean R. (1996): The Relationship Between Family Structure and Adolescent Substance Use. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administrations, Office of Applied Studies, U. S: Department of Health and Human Services.
 
Jowit, Juliette (2018): What is depression and why is it rising? The Guardian 4 Jun, 2018. https://www.theguardian.com/news/2018/jun/04/what-is-depression-and-why-is-it-rising
 
Krúdy Tamás (2015): Mindent szabad, de nem minden használ. Tévhitek a házasságról I. Európai Családtudományi Szemle 2015. évfolyam 1. szám, 6-9. oldalak, https://ecssz.eu/content/ECSSZ_2015_2_szam.pdf
 
Kuby, Gabriele (2013) Globális szexuális forradalom. A szabadság elpusztítása a szabadság nevében. Kairosz Kiadó, Budapest, 2013.
 
Marcuse, Herbert (1955) Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud.
 
Marx, Karl: Marx és Engels válogatott művei. Tézisek Feuerbachról, Kossuth Könyvkiadó, 1977, Budapest, 3. köt., 6. oldal.
 
Mascher, Konstantin (2005) Sex and Culture. Eine Untersuchung von Joseph D. Unwin. In: DIJG-Bulletin 1/2005.
 
Mascher, Konstantin (2009) Is Sex a Private Matter only? Sex, Sublimation and its Effect on Society - an Introduction to the Work of J. D. Unwin.
 
Nitsche, Walter (2001) A szeretetet tanulni kell. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány.
 
Nock, L. Steven (1995) A Comparison of marriages and cohabiting relationships. Journal of Family Issues 16, 1, 53-76.
 
Stroschein, L. (2005): Parental Divorce and Child Mental Health Trajectories. Journal of Marriage and Family 67, 1286-1300.
 
Studies Show Normal Children Today Report More Anxiety than Child Psychiatric Patients in the 1950s (2000): https://www.apa.org/news/press/releases/2000/12/anxiety
 
Sun, Y. Li, Y. (2002): Children’s Well-Being during Parent’s Marital Disruption Process: A Pooled Time-series Analysis. Journal of Marriage and Family 64, 742-762.
 
Szabó Mihályné (2008) A család szerepe, jelentősége, funkciói, kapcsolatfelvétel, a család megismerésének módszerei, technikái. A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/2_1853_007_101015.pdf
 
Tárkányi Ákos: Élettársi kapcsolatban élés, intim párkapcsolat és házasság Magyarországon a 2009-es „Családi kapcsolatok” országos vizsgálat alapján. Európai Családtudományi Szemle 2014/1., 54-88. oldalak.
 
Tárkányi Ákos (2015): A párkapcsolatok sikerességének és sikertelenségének okai a 2009-es „Családi kapcsolatok” országos vizsgálat alapján. Európai Családtudományi Szemle 2015/1., 25-77. oldalak, https://ecssz.eu/content/ECSSZ_2015_2_szam.pdf
 
Tárkányi Ákos (2020): Örömök és bánatok érzelmi térképe Magyarországon – avagy a szex több, mint „egy pohár víz”… Európai Családtudományi Szemle 2020/1, 57-76. oldal.
 
Twenge, JM (2000): The age of anxiety? Birth cohort change in anxiety and neuroticism, 1952-1993. Journal of Personality and Social Psychology. 2000. December. 79(6):1007-1021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11138751/
 
Twenge JM, Gentile B, DeWall CN, Ma D, Lacefield K, Schurtz DR (2010): Birth cohort increases in psychopathology among young Americans, 1938-2007: A cross-temporal meta-analysis of the MMPI. Clinical Psychology Review. 2010. March; 30(2):145-154. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19945203/
 
Unwin, Joseph Daniel (1934) Sex and Culture. Könyv, Oxford University Press.
 
Watt, Alan (2011) Az emberi psziché manipulálása. http://mediavadasz.info/alan-watt-az-emberi-psziche-manipulalasa/
 
Wilcox B. W. (ed) (2011) The Sustainable Demographic Dividend: What Do Marriage and Fertility Have to Do with the Economy? http://sustaindemographicdividend.org/, New York, 2011.

 
[1] A 2009-es magyarországi „Családi kapcsolatok” című reprezentatív családszociológiai vizsgálat.
[2] A kulturális marxizmusról, a "szexuális forradalomnak" nevezett ember- és kultúraellenes háborúról részletesebben lásd Balásházy (2018, 2019). E cikkek egy-egy könyvben, valamint e folyóiratban (a pontos elérhetőséget lásd e cikk végén az Irodalomjegyzékben) is megtalálhatók.
[3] E definíciót egy külön írásban még értelmezzük majd.
 
 
Reflections on Marriage, Family and Demography - Part I
 
 
Chastity-Based Marriage,
 
as the Condition of Civilization and the Key to Human Flourishing
 
 
Dr. Imre Balásházy
 
Family Science Alliance
 
info@csaladtudomány.hu
 
 
 
Two mottos:
 
"The mission of man is to learn the truth, love what’s beautiful,
 
desire what’s good, and do what’s best."
 
/Ludwig van Beethoven/
 
"A society that lives carnal love outside of marriage lives a culture of death."
 
/Pope Saint John Paul II/
 
 
Abstract
 
For decades Europe and the Western world have been allowing vicious attacks against the institution of marriage. These attacks, being basically Marxist and culturally Marxist, always reach us wrapped in a dimensional package of sexuality and cohabitation. It is important to recognize four major fronts of these attacks. The very first one among these four is the promulgation of sexual freedom, namely the separation of sexual life from the marital bond. This first front will be the subject of this study. Its combatants call their attacks sexual revolution, which was always and has been a sexual war against the institutions of marriage and family, furthermore against Christianity and actually against the individual.
 
The price we have been paying for these “sexual revolutions” in the twentieth and twenty-first centuries include: the women became subjects, their human dignity is seriously injured, they became victims of harmful individualization, in cohabitation scenarios rape and psychological diseases abundantly multiplied, billions of broken relationships, more than one billion broken families, more than one billion abortions, multitude of burned-out lives, suicide, loneliness, harmful addictions, demographic crisis, men and women drifting away from each other, and Christianity is in a declining curve. This destruction exceeds the one the world has suffered during the first and second world wars combined, so we can consider this sexual revolution as a plague of third world war magnitude. Here we can talk about crime against humanity. Sexual freedom became generally accepted. It appears now that even talking about the damages it causes became taboo, as if a certain sexual dictatorship had been established. We are at a stage when perhaps we can calculate the outcome of this attack which is the foreseeable loss of our culture unless we can re-stream the essence of sexual behavior back into the marriage.
 
There is a definite need for joining our efforts to re-create the demand for marriages based on sexual purity in which science, politics, the public and the churches must share collective responsibility. Considering that chastity-based marriage constitutes an absolute necessity for the physical and mental wellbeing of the individual, for creating and maintaining a developed society as well as for making it flourish, therefore those who are acting against it, will automatically commit crime against humanity. Unfortunately, little do people know that it is a crime, by cause of being misinformed about the correlations of this area of life. When the leaders of countries and churches understand and accept the relevant scientific results, plus the scientists who work in this field and unfortunately practicing silence on this subject for decades will speak up, we may hope then these countries will survive. There is no humanitarian way to find a solution for the problem without this joint effort.
 
 
Introduction
 
The definition of marriage and family has become a particularly principal issue in recent decades, because by expanding their meaning their prominent role in the society can be made less important or even nullified. To illustrate this point here is an example: if we also call the groups of people living in mere cohabitation families, we may end up considering almost any group of people families removing thereby the family's prominent role. So, it makes a significant difference how we define marriage and family.
 
The institution of marriage and family has been under attack for some time. For example, Karl Marx saw marriage as the first form of class struggle. According to him, the wife in a marriage is oppressed by her husband, therefore the institution of marriage should be abolished.
 
We are launching a multi-part series of articles on marriage family, and demography.
 
On the following pages, we will analyze some of the important aspects of the interrelationship between the definition of marriage and family and will examine the reasons that led to the current crisis of family life, what are the reasons of the currently experienced alarmingly low cultural level of human interrelationships and will point to the only solution that is considered to be the right one. It will be mentioned that this is going to be the only right way to eradicate demographic crisis.
 
 
Definition and some basic properties of marriage
 
The marriage is a lifelong union based on the sovereign decision and the mutual love and respect of one woman and one man. This alliance is considered as a legal institution with special status and thus it is protected and solemnized by the laws of the state. This union can be truly free of stormy waters only if it is based on sexual purity. This means that both parties in the marriage are sexually involved only with each other throughout their lives. Chastity-based marriage would be worth distinguishing from not this type of marriages and the sexual purity striving lifestyle-model from the others, because in general the base of chastity-based marriage is the helping, respecting and complementing couple, while the other’s is the striving, selfish individual. The main difference between the two is the- actually opposing- anthropological model! The building stones of the chastity-based marriage are altruism, respect, and paying attention to the other, while the second’s are selfishness, disrespect, and irresponsibility. In the first type the individual tries to find his/her partner, while in the second type he/she tries to find himself/herself. Generally speaking, the first type is characteristically more stable, of course, healthier, more fulfilling and it enables, unlike the other type, a socially blooming society where human dignity is at the center of the lifestyle. Neither the fact that the spread of chastity-based marriage created civilization is accidental, nor that civilization will collapse if the spread of sexual purity ceases (Unwin 1934, Mascher 2009). It is also not accidental, in fact lawful that in sexually free societies demographic crisis can be observed, because it is the children’s essential interest that she/he should be conceived, birthed and brought up in a loving environment, where his/her mother and father love him/her and each other. It is worth noticing that in the developed world before the planned (by Marxists) sexual war, so called sexual revolution, in fact against human and humanity, marriage was defined as chastity-based marriage. An example is the concept of cohabitation, which back in those days meant living together without being married or according to a piece of data form the USA in the beginning of the 20th century 94% of women had their first sexual intercourse after their wedding (Greenwood and Guener, 2009). Surveys unequivocally show that relationships that included more partners prior to marriage hardly can make loyal marriages work (Busby, 2010; Tárkányi, 2014, 2015; Fagan 2017, Demographic Winter, 2008; Balásházy 2018,2019). This is absolutely natural, since the multi-partner lifestyle before marriage can greatly transform the parties, or create a totally different- even more selfish- type of human. The stakes are high! As we have already mentioned in the abstract, the price of the planned sexual revolution of the 20th, 21st century are billions of broken relationships, more than one billion broken families, more than one billion abortions, more than one billion porn addicts just in our generation, more than one billion people with STDs, and much more than one billion people being used and sexually abused (Heap and Sanford, 2019). Let’s continue: objectification of women, serious damage of human dignity, harmful individualization, more than a hundred million psychologically sick people, who knows how many suicides, burned out lives, harmed children, physically and mentally sick people, loneliness, multiplied relationship and other kinds of abuse, harmful addictions, genders drawing-away from each other, nations’ extinction as a result of demographical crisis.
 
Marriage is a mission of the married couple to fulfill its basic qualities, which are establishing an interwoven union of love and life, complementing each other, making every effort to create a wholesome interrelationship, maintaining sexual and general fidelity to each other, and willingness to accept children to be part of their family. It is the two of them who create jointly a flourishing union. This unity is the basic cell of society that constitutes a family even without children. We are convinced that it is in the best interest of the individual, the couple, and even of the entire society as a whole – to develop a societal conception that will guide the institution of marriage on a scientific and cultural basis towards the acceptance and practice of the chastity-based marriage and keep it there for good in order to promote the long term survival and health of society. Education based on extensive academic research and results are needed for that, and the prohibition of the spread of the wrong correlations in order for people to see the result of this kind of lifestyle and what kind of consequences does it entail. There is a much urgent necessity – we may even say – a vital necessity for this today, because, for example, a humanitarian and long-range solution for the demographic crisis appears to be impossible without it.
 
 
The interrelationship of some important components when defining marriage
 
In marriage, a man and a woman complement each other, and together, as two partners, they create a complex unit. This complex unit, formed by the couple, constitutes the family for a number of reasons and is therefore considered to be the basic cell of society. Considering its elementary significance, both for the individual and for the community, the marriage should be regarded by each person, as well as by the society as one of the most important missions of the individual. Currently it has not been emphasized in the public domain that marriage is primarily a union of love and thus its vital element is self-giving. Contracting the marriage is one of the most momentous events in an individual's life. There is a dire need to educate our children and the youth that marriage requires conscious and responsible preparation, and they must prepare for it just like when choosing a career. The fact is that harmoniously functioning marriages can only be expected in most cases only from well planned and well thought selection of prospective spouses. And this the basic goal of the spouses, families, communities and of healthy societies, furthermore it is the determining factor in assuring the health of the individual, the family and of the society.
 
According to Joseph Daniel Unwin as described in his famous book Sex and Culture (1934, Oxford Press), a developed (rationalist) society has only come into being throughout human history when sexual life has been in certain aspects restricted by society to marriage i.e. society accepted sexual activeness only in marriage. One could therefore say that the necessary condition for creating an advanced society is to make the marriage built on sexual purity generally acceptable. Civilization was clearly created and sustained by the institution of chastity-based sexuality. Namely, where these constraints were relaxed, all advanced societies have collapsed within three generations at most, without exception. And where premarital sex became commonplace, all advanced societies collapsed without exception already within one generation. Let us prevent this happening to our current society. It is important to note that Unwin's work was later verified, and Unwin’s findings were validated by K. Mascher at the University of Munich in 2005 and 2009. (Mascher 2005, 2009).
 
Concerning the future, Unwin concluded that the legal guarantee of women's equality and the preservation of sex life (proposal level) to the marriage cycle could only together assure the realization, flourishing and the long-term survival of such a civilized society where both the individual and society prosper from it. If we think about it, this is natural consequence, because: (i) on the one hand, in a civilized society, respect for human equality and human dignity must be expected, therefore guaranteeing equal rights to women is essential, (ii) on the other hand, the general acceptance of sexual intimacy before marriage and, generally, outside of marriage, makes true equality of women and their equal dignity impossible, because uncommitted sexual life objectifies the woman, i.e., the man will not look upon her as a partner of equal dignity, who is loved and respected, and also fulfills his life, but rather as an object to satisfy his instincts, and that also has a negative effect on women.
 
Naturally such a lifestyle also contributes to the loss of the male’s human dignity. The reason of the loss can also be explained with the fact that males with this view and lifestyle do not consider themselves as prospective partners, husbands and fathers who are trustable and able to love and who acted with sexual responsibility even before the marriage, which in the hope of a good marriage would be a basic requirement in the interest of both of them. When looking at the entirety of the society these effects when present altogether in actual lifestyles kind of demote the human dignity to a much lower standard. Most likely this contributes – and not on a miniscule scale - to the objectifying of the conceived child, and thus to an increased number of abortions. The abortion is a tragedy, not only to the embryo, but to the mother and in normal situation to the father as well. Thus, today's fashionable attempts and slogans on "gender mainstreaming", i.e., the validation of gender equality, the validation of "sexual and reproductive health and rights" and the introduction of so-called "comprehensive sex education" can only be accepted and considered humane, plus will express their intended meanings correctly only if the proposed sexual intimacy is only restricted to marriage and this acceptance becomes one of the listed components of marriage, furthermore the acceptance of the fact that the promiscuous as well as the extramarital sex is damaging not only for the individual, including both the male partners, and also for the children, if any.
 
Without these the aforesaid three attempts will be fundamentally wrong or untrue and will seriously hurt the human dignity while they make humans hurtfully selfish, making them sick while undermining the sustainability of the society, plus degrade, sicken, and destroy the civilization. There is a need for moral education that focuses on the real human value of the individual manifesting the unity of the spirit and the body representing the individual as the carrier of values with a mission to create an individual with the obligation to follow the laws of nature and to procreate another individual carrying human values. Therein the education to lead a fulfilling sexual life where marriage has a meaning, there is respect for the soul and the body of his own and of the other partner and for the respect of the possibility to procreate another human life.
 
Durston (2021) summarizes six important results of Unwin's work. Certain repetitions also occur among them, but it is important to list all of them due their importance:
 
(i)   Increased expectations of sexual constraints, either pre- or post-nuptial, always led to a more enhanced flourishing of a culture. Conversely, increased sexual freedom always led to the collapse of a culture three generations later.
 
(ii)  The single most influential factor with the development of the culture was whether pre-nuptial sexual purity (sexual abstinence) was expected or not. This had an incredibly significant impact in both directions.
 
(iii) The highest level of the flourishing of the culture was observed when the pre-nuptial sexual purity was required till the end of the marriage. Civilized cultures that preserved this combination for at least three generations exceeded all other cultures in every area, including literature, art, science, architecture, technology, and agriculture as well. Only three out of the eighty-six cultures studied ever attained this level.
 
(iv) Effect of abandoning prenuptial sexual purity: When strict prenuptial sexual purity was no longer the norm, real marriage, religious devotion, and rational thinking also disappeared within three generations.
 
(v)  When total sexual freedom was embraced by a culture that level of the culture sunk within three generations to the lowest one – which Unwin described as the “dead level of conception” and is characterized by people who have little interest in almost nothing else other than their own wants and needs. At this level, the culture is usually conquered or taken over by another culture with greater social energy.
 
(vi) If there is a change in the sexual constraints, either through decreasing or increasing them, the full effect of that change is not realized until the third generation.
 
Given the success in making promiscuity widespread since the 1960s, unless there is a meaningful change in the tightening the constraints or a reordering of this area in the vital interests of individuals and their communities, it is expected that Western and European civilization will collapse within a few decades.
 
A crucial point to note when discussing this topic is the existence of several significant asymmetries in the relationships of couples. Not only gender equality but also differences should be discussed. Legal and moral equality is natural since the dignity of every human being is identical and absolute. If differences are not considered, the weaker, the more vulnerable is disadvantaged. This is how it happens when while women's equality is proclaimed, in practice it is the women who are being oppressed in today's so-called developed Western and European societies. This becomes obvious when we hear the slogans that 'everyone has the right to free sex' and 'everyone has the right to abortion'. Proclaiming these two rights next to each other we arrive to the result which is hypocritical male chauvinism.
 
Those who proclaim that women have the right to abortion claim that they are protecting women, when in fact they are giving men the opportunity to have free sex without consequences. If problems evolve, they will be sorted out for the man, so that he does not have to worry about it. Let the woman remove whatever caused trouble for the man. The man does not have to deal with those things that hurt the woman physically and makes her soul wrecked; it is the woman's problem. Those who proclaim these things they pretend as if they were proclaiming the equality of men and women. It is time to recover from these lies once and for all. (Balásházy, 2018, 2019; Tárkányi, 2020.)
 
Based on Unwin's results, one can say that the only way to ensure the physical and mental health of man and the thriving of the society is the sexual purity-based marriage, which is the strict criterion for the formation and survival of advanced civilizations with no exceptions.
 
In the absence of chastity-based marriage, the biological and psychological asymmetries inherent in sexual intercourse and in the couple’s relationship in general, preclude equal burden-bearing, risk taking, confronting dangers jointly and the chances for a successful, healthy, and happy life for both sexes. If women are not protected by society with chastity-based marriage from the risks inherent in sexual intimacy and in relationships by means of marriage, which for women are significantly greater than for men, they will automatically be exposed to oppression and greater danger than men exactly because of these asymmetries in relationships.
 
The five most important asymmetries in this area are:
 
(i)   In finding a mate and establishing a permanent relationship with him, the chances for women diminishing faster over the years because their biological clock runs faster, and they run out of time for mating earlier than men.
 
(ii)  A girl may become pregnant as a result of her sexual relationship, which may change her life radically, whereas there is no such risk for the boy.
 
(iii) The chances for and the stability of future marriages are less in the case of girls due to their previous sexual relationships with others. As an example, I want to refer to a publication by Fagan, which shows that the probability of divorce within five years of the marriage is twelvefold for girls who have had just one premarital partnership and this chance will be increased sixteen-fold for them if they had two premarital partnerships. For boys, these two figures are "only" four and five respectively (Fagan 2017);
 
(iv) The girl is running out of time to have children or enough children. For boys, there is no such time. Let us notice that it is different from item number one. The first item deals with the search for a partner, while here we are talking about wanting to have children. Both topics are important enough to discuss them in two separate segments.
 
(v)  Girls are physically weaker and more vulnerable to violence. We should note here that violence against the partner in the relationship is about by one order of magnitude higher if the relationship is not based on marriage compared to the marriages that have been solemnized by marriage.
 
Obviously, we could continue this list. It is no coincidence that following the launch of what has been called the 'sexual revolution', but actually a war to destroy the culture and target women, children, demography and Christianity, depression in many countries has increased many times and the incidence of depression in women has doubled that of men. The incidence of depression has been increasing from one generation to the other (Andrade et al., 2003). According to the WHO the probability of depression is tenfold for the generation born after 1945 (Jowitt, 2018). The incidence of anxiety - what is strongly related to depression – has increased to a great extent in the United States among the children and teenagers. From the 1950’s to the 1990’s the average the American child suffered a higher level of anxiety during the 1980 than the average patients in the pediatric psychiatric clinics in the 1950’s (Twenge, 2000). This all may be related to the high number of divorces, the increased loneliness, and the increased distrust towards others (Studies, 2000).
 
In the United States in 2007 the occurrence of depression cases among the teenagers was about seven times more than the occurrence of this disease recorded in 1938 (Twenge et al. 2010). For the past two decades a further increase of anxiety and depression cases was recorded by several sources for example in the United States (Common Ground Health, 2022) especially among teenagers and adolescents (Brueck, 2019). Here we should also pay attention to the results of a Hungarian study, which indicates that among the children of mothers who watched porn frequently anxiety was observed in surprisingly many cases (Tárkányi, 2015). Examining the possible correlation between the increased occurrence of „no-commitment-sexual-intimacy”, the increase of distrust and the frequency of depression cases, a study (Billingham, 1987) deserves attention. This study concluded that the lower is the level of commitment in cohabitation, the more the couple tend to resort to verbal and physical abuse in settling their conflicts.
 
The famous American sociological work 'Demographic Winter - the decline of the human family' (Demographic Winter 2008), which earned positive comments even by Nobel Prize laurate researchers, points out that the number of births in the developed Western countries has halved in the last 50 years, that is from the beginning of the 'sexual revolution'. The only solution to the demographic crisis, they argue, would be the re-introduction and “cultivation” of good marriages. The so-called Swedish model, which is the strong family support system, does not work on its own, because it is not money that is needed for a good marriage, but a mother and father who are living in a good marriage is needed for the children. Their conclusion is clear, namely if good marriages are not re-introduced on a massive scale, the population of these countries will die out.
 
According to the study, the most damaging event of the 20th century was the "sexual revolution". This 'revolution' has led to many women not marrying the first person they have had sex with, plus to the advent of artificial contraception and birth control methods in many forms. People's attitudes to sexuality, marriage and having children has changed. These have a profound impact on family life. Cohabitation outside marriage has become more common, resulting in fewer children than living in a marriage, postponing the time of marriage, and reducing the chances of getting married. One important reason for the small number of children is that people decide to have children too late, if they do at all.
 
There are indications that people who have had a single partner are much happier with their partner both sexually and emotionally than people who have had many partners. The correlation determinants are striking in this area. (Demographic Winter 2008). According to a Hungarian research[1] study among people who have had many partners earlier, more considered divorce. This applies also to those who already initiated the divorce procedure. Furthermore, those who have had more partners earlier divorced more frequently than those who had less previous partners (Tárkányi, 2015). Fagan’s US related data (2017) show an even stronger correlation: the more premarital sexual partners the couple had; the stability of their marriage proportionally steeper declined. For example, the marriage of those women who had mentioned two other premarital sexual partners fell apart within 5 years, which is 5% less than the marriage of those who had no other sexual partner before their marriage.
 
The children's psychological development requires stable and predictable relationships around them, where the interrelationship between their parents is particularly important. It is a definite plus for the children's psychological development if their father and mother live together; in such cases the chances of having serious problems are significantly lower. It is obvious that children who were brought up not in an intact family based on unscathed marriage would be more likely to suffer from poverty, severe neglect, and the results of bad parenting. Depression and delinquency are more common among these children (Wilcox 2011).
 
One study showed that teenagers raised by two parents in a unscathed family were much less likely to use alcohol and drugs and to smoke (after adjusting for the effect of education) than those raised by one parent in a broken family (Johnson et al., 1996). Boys raised by one parent in a broken home were found to be much more likely to commit something against the law for which they would be sentenced to imprisonment than boys raised by two parents in a unscathed family (even after adjusting for several factors) (Harper and McLanahan, 1998). The phenomenon of broken families is a major factor contributing to child poverty (Blank, 1997). In Hungary today, more than one million people live in broken families.
 
The intellectual performance of children of parents who later divorce has steadily deteriorated both before and after the divorce. Their self-esteem declined until divorce, but increased afterwards (Sun, 2002). Children of later divorcing parents had higher than average levels of anxiety and depression and antisocial behavior before the divorce. The latter did not increase after divorce, but levels of anxiety and depression did (Stroschein, 2005).
 
A family based on marriage is key to building social capital. More precisely, the key: marriage and family based on chastity-based marriage. (Fagan, 2017; Demographic Winter, 2008; Balásházy 2018, 2019.)
 
Unwin concludes from analyzing human history that chastity-based marriage constitutes an indispensable condition for the social progress. Sociological analyses of marriage stability also led to the same conclusion; see the results of Fagan’s research (2017) mentioned above.
 
This correlation is also well known to those seeking to break up marriages and the families. Obviously, they aimed not at making the present society more prosperous, but rather at destroying it, and realized that the best means to achieve this was to promote free sexuality, and as the result to undermine the institution of chastity-based marriage. In doing so, they torpedoed the institution of marriage and the fortress of family very effectively. It is worth noting that the 'sexual revolution' is an element of the 'cultural Marxism', which can be connected primarily to Antonio Gramsci, the Frankfurt School and, therein to Herbert Marcus. For many people, the word 'revolution' implies a courageous and totally justified heroic movement organized from below to fight an inhuman and cruel power. The 'sexual revolution' is something else. Here, the goal is to corrupt and destroy a culture, the civilization, the marriage, the family, Christianity, and the man himself. Furthermore because of its real purpose and the method it uses, the 'sexual revolution' should properly be called sexual terrorism or sexual war. Due to its wide distribution, in this paper most of the time we will stick to the term 'sexual revolution', but we will put it in quotation marks.
 
The "sexual revolution" is a subject worth analyzing in detail, however, here I will briefly mention only three of its advocates:
 
(i) The English writer Herbert George Wells wrote before 1890: "It is essential to promulgate free love in order to break down and abolish the obsolete institution of the family." (Watt, 2011.)
 
(ii) According to the German sexual revolutionary Wilhelm Reich (1936), there is no need to condemn churches, religion, or marriage; it is enough to promulgate free sexuality and the processes set in motion will do the work of destroying the family and churches as well. (Kuby, 2013.) The author of this paper notes: Knowing the couple relationship patterns in Germany, we should not be surprised that after 2015, six hundred churches were closed there in one year.
 
If the churches take their own teachings seriously, they should not fear that today's man will turn away from them. Lucky for the churches, while justifying their teachings, experience shows that the opposite is true: where they insist on Christian sexual ethic, the church gains strength and grows, and where they abandon it, faith will dwindle. The fact that the number of followers drops year after year in the Evangelical and Catholic churches is a good example for this. As we all know the practice of extramarital sex is widely accepted in Germany even among the people who claim to be Christians. In the Mormon churches (in the Church of Jesus Christ the Latter-Day Saints) extramarital sexual relationship is forbidden, and it is not necessary to have a lifestyle with extramarital sex, it is enough to disagree with the church’s policy. In such a case the church member will have to participate in three consultations and if these three meetings do not bring results the church member violating the church’s policy will be excommunicated. The Mormon church today is known to be the fastest growing and strengthening larger Christian church in the world.
 
The churches should wake up to realize these correlations! The bulk of the financial resources available to them should not be used to renovate churches, but for the restoration of chastity-based marriage and, more generally, of a sexual culture and behavioral patterns for couples living in relationships. This culture and these patterns will serve and edify man. It is also strategically important since this is the direction from which the churches, Christianity and in essence the entire society have been and are being attacked, under the flag of 'sexual revolution'. By joining forces with institutions that support chastity-based marriages, by setting up research institutes and university departments, and then by training professionals and widely educating and disseminating the results, the churches could also have a positive impact on society in this area. This could be a way to counter the false and anti-human ideologies that destroy the individual, marriages, the family, the nation, the churches, and the culture they have created.
 
(iii) According to Herbert Marcuse (1955), society must be sexualized, and the consequences will be far-reaching. This has already been achieved in the Western world; sexual relations outside marriage have become commonplace, and we know the consequences. In conclusion, the outcome of the efforts to destroy marriages and the family clearly demonstrates that the spread of premarital and in general, the extramarital sexual relations is disrupting and then destroying the institution of marriage and the family, destroying the whole society.
 
When entertaining this thought it is self-explanatory, because logically there are two anthropological models we should consider. One of them is characterized by the human effort to lead a life with a partner of opposite sex in a union of love. This effort is based on the joint happiness “of the two of us.” Then upon procreating children the basis of the relationship will become “our family.” The other anthropological model represents a category that includes all other lifestyles, even some kind of marriage, but with a dual basis, in which only “I” and “what is good for me” are present. Thus, the already very popular sexual freedom is not a symptom of something, but rather the cause of today’s anti-marriage and anti-family anarchy of living together characterized by extreme selfishness, and destructive individualism, where it is not good to be a woman and not good to be a child, and where psychotic disorders abound (Balásházy, 2018; Balásházy, 2019). Therefore, we may conclude that if we do not strive to restore the marriage module built on chastity-based marriage, we should not even dream of the possibility that the institution of marriage and the family will become stronger. It should be noted here that the long-term alleviation, let alone defusing the demographic crisis is not likely to be achieved and there is not even hope for it before this strengthening happens, because the demographic crisis is also only a negative symptom of the crisis of family life.
 
Here is one more summarizing thought that belongs to this topic: In the consumer society the marriage, family, Christianity, culture, and the human are under a cultural Marxist attack. Even Marx wrote about the need to abolish the institution of family. As Marx says: 'Therefore after, for example, the earthly family is discovered as the secret of the holy family, the former must itself be theoretically and practically destroyed' (Marx 1977).
 
I am referring to the statement of Donald Feeder, former director of World Congress of Families: Distancing oneself from marriage will lower the fertility more than the use of contraceptives. The „sexual revolution” is the consequence of „cultural Marxism”. „We will not find our way out of the forest of demographic winter until the sexual revolution is overthrown! Ultimately, the sexual revolution is about death – abortion, contraception (preventing life from happening), sexually-transmitted disease, pornography and promiscuity, in place of marriage, fidelity and childbearing.” (Feder 2014). In the attempt to achieve cultural hegemony, the cultural Marxists succeeded in extending and popularizing their sexual war under the term „sexual revolution”.[2]
 
 
Definition of the family
 
The family is a communal union based on marriage. A married couple constitutes a family by itself, and the family may include the wife, the husband and their biological or adopted children, or a family may also consist of a single parent and his or her child or children. The family is the foundation of the social order, the smallest and most important unit of society, and the guarantor of the survival of the whole nation.[3]
 
 
Marriage, especially chastity-based marriage by its very nature is significantly different from all other forms of cohabitation
 
If a society is built on couples and young people desiring to marry with the basic condition of purity, love-based units will make up its structure. If a society lives and thinks in terms a cohabitation not based on sexual purity, then the basic unit of the society becomes the individual, who seeks self-fulfillment and will become damagingly selfish. In such a society the social relationships become crude, women become objectified and must live in a state of increased vulnerability, where equality may exist on paper but not in reality, and where life for a child is prone to be unhappy.
 
When studying the effects and the consequences, we will first distinguish among three types of relationship models: (i) chastity-based marriage, (ii) not this type of marriages and (iii) the non-marriage-based relationships. The negative symptoms around the family, and ultimately, the crisis and the demographic failure of family life, were brought about mainly by the mass proliferation and then general acceptance and practice of non-marriage-based relationships. Behind these obviously stands the spread of sexual relationships before marriage.
 
Why is marriage, especially the chastity-based marriage different from other relationships or sexual relations? Because the anthropological base of it is two people complementing each other and not the individual. Because the former is based on a unique and permanent commitment. In other words, from the first moment of matrimony, the two spouses will form an intendedly permanent union. Once contracting a marriage based on a well-planned decision, there shouldn’t be conditions less a few exceptions. Therefore, one loves not the qualities of the other, but the person who is his or her spouse. Likewise, he/she loves his/her child, because he/she is his/her child. Loving means to search and fulfill the other’s true needs (Nitsche, 2001). Marriage model seems to please the human soul and the human body, especially chastity-based marriage is good and healthy. Actually, surveys clearly show that married people whose relationship is good are healthier both in mind and body, live longer, are more productive and are more satisfied with life than unmarried people (Fagan, 2017; Wilcox, 2011; Balogh, 2006; Hungarostudy, 2006; Krúdy, 2015; Balásházy 2018, 2019).
 
Chastity-based marriage model is so much more different than the other marriage model, because its anthropological base is being only, where the individual wants to be complete as a whole only with one other person and not with as many as possible. Marriage based not on chastity is basically a multi-personal relationship model which can only reach its climax in a one-partner relationship, marriage, if it even reaches marriage or will survive in marriage. The chastity-based marriage model implies selfless preparation and self-improvement, which absolutely respects the other party’s and the other sex’s human dignity. The multi-personal relationship on the other hand makes one selfish and doesn’t pay attention to the other gender’s dignity. This is how marriage becomes in general a gift and jealously guarded treasure in chastity-based marriage and several times a prison in marriages not like this. Because of the already mentioned asymmetry of relationships this kind of relationship model can make the men especially selfish, who then doesn’t even want to marry. He thinks he gets “everything” the way he is right now and can alternate his partners without being responsible. Why should he get married, because then this fantastic opportunity would disappear?
 
Nowadays though everything works against young generations to turn them later into inadequate spouses. It also indicates that chastity-based marriage is the natural way of life for the adults, because if they deviate from it, they will suffer from the expected effect which then will have an impact on their environment too. It is also clearly better for the children if they are conceived, born and live in a family of a happily married couple. (It should be noted that the health of priests, monks and nuns is also better than average. It is interesting that all these lifestyles are based on a permanent and loving commitment, just like marriages.) Obviously, an adult person feels "at home" in this world when he or she makes a permanent commitment based on love and sexual purity.
 
      We should note here that there is a misconception in circulation about the widespread lack of willingness to make commitment being this the reason of sexual freedom among partners. There are also people who explain the popularity of the sexual freedom as the result of widespread selfishness, and others as the result of decreased interest in religion. These opinions are very distorted and damaging because they create a reason and acceptable basis for the sexual freedom. It is time to notice the concept discovered already by social engineers of cultural Marxists, namely the removal of sexual intimacy from the marriage. When the removal is completed, the man no longer wants to make a commitment. Why? Because he has already everything, and if he comes across another opportunity for a better or younger partner, he would be a fool to stay with the current partner, because he stops thinking in the term of “we” are hopping over to the term of “me”. His partner becomes a disposable object of pleasure, and he does not contemplate anymore sailing seven seas together with his wife. Then if one of his girlfriends accidentally becomes pregnant, he leaves the decision making to the woman to keep or abort the fetus. It is the women who are being damaged by the contraceptive pills, “so he has no need to deal with this issue either.”
 
      Making sexual freedom acceptable results on the one hand in a lack of making commitments, on the other hand in becoming selfish, especially in men, thus ultimately ending up in the exclusion of true female equality, as well as making it impossible to establish it. This, of course, negatively affects the religious life – in Europe Christianity – since the basic anthropological model of the religions, especially of Christianity is chastity-based marriage. The task is given to: (i) religious leaders, (ii) specialists working in the area of family policy, (iii) demographic researchers, realizing that to have more children can be achieved not by giving money to the parents of the children, but by presenting chastity-based marriage as the only lifestyle model befitting humans and also by presenting all the other models as inhuman and cruel solutions.
 
      In addition, it is our task to present all this information (iv) to psychologists, (v) physicians, (vi) to educators and teachers, (vii) to social researchers, (viii) to media representatives, (ix) to politicians, and (x) to those working in the field of arts.
 
Those who grew up in the Judeo-Christian culture also ought to notice that the concept of biblical marriage is the same as the concept mentioned in this article as chastity-based marriage. How sad that today one needs to explain that the biblical marriage is homogeneous with the term of chastity-based marriage as we had explained it in this writing! Unfortunately, this is how effective the war for sexuality (“sexual revolution”) became during the past few decades.
 
As we have seen, marriage is a love-based final commitment, in which love is a passion and a choice to learn and fulfil what the other person really needs (Nitsche, 2001). Love is also the most advanced ability of man. Man's goal in life is to cultivate this ability, namely, to love. This ability is obviously the greatest gift of nature. Care, as a fundamental trait, can be observed and traced across a very broad spectrum of living creatures. A relationship based on love cannot end in time, because love does not have time limits, and accordingly to the definition it does not expire.
 
Man in love does not seek to dominate the other person but pursues what is good to them. Of course, love is perfect when it is mutual. Love is beautiful and attractive to the human mind and the human soul. Thus, if it is persistently cultivated, it will be transmitted to the other one and to the environment of the other as well. It works not because it is directly beneficial to the person expressing his or her love, but because lovers ultimately do their thinking and planning in terms of "we" rather than "I". Obviously, it pays off planning one’s life this way. Qualitatively this lifestyle is better and more human than any other version of the multi-partner lifestyle. In marriage, a new unit is born through the unique and ultimate love relationship. Nock (1995) has found that the lifestyle of people living together without paperwork is more like the one of those living alone than to those who live in matrimony.
 
Surveys shows that it is clearly best, for the offspring to be conceived, born, and raised amidst a permanent and loving commitment. A harmonious, loving parental unit and the complexity of the family mean basic security for them. Many studies show that without it they will be vulnerable. A child has the natural right to be conceived, born, and raised in a marriage, and in a good marriage. Unfortunately, this right is ignored by today's consumer society. This also means that the orientation of this society is to some extent anti-child! No wonder there are not enough children! If the parents do not really love each other, they are depriving the child of his or her basic and legitimate needs, which are more important for him than a bigger house or a car for his parents. In a marriage the chastity-based marriage constitutes a huge and amazingly valuable advantage.
 
Sexuality is a fundamental part of our lives and is directly linked to the issues of relationships, marriage, family, children, and demography. Therefore, if there is a crisis or a trouble around the family, marriage, and demographic indicators, this suggests that there is trouble around the couple’s relationships. Therefore, in today’s world, in Europe, such a one-dimensional family policy is not sufficient where there is only one objective: to increase the sociopolitical support. It is not a coincidence that the attacks against the family focus not on the reduction of sociopolitical supports, but on spreading the practice of sexual freedom, stress the legitimacy of same-sex marriages, deny the binary nature of human sexuality, and so on. All of these attacks go against the nature of sexuality and the relationship of couples, and they are highly effective. For this reason, it is utmost important to form a united front and carry out intensive counterattacks, plus rebuild everything that had been ruined.
 
We have concluded that there are two or three different models of life paths that are worth categorizing in terms of the relationships. First just two of them: (i) the single-partner life path (life planned for a having only one sexual partner that is chastity-based marriage) and the multi-partner life path (life planned for having several sexual partners). Today, a mixture of these two life paths is quite common, namely having multiple partners until marriage, then having only one partner (faithful and monogamous) when married. Please note that according to our definition, this is a multi-partner life path! There is, of course, a significant difference between life paths designed for this combination and those designed for a completely single-partner life path! So, today, unfortunately, we need to include three different lifestyle models in the categorization: (i) pursuit of chastity-based marriage, (ii) sexual freedom before marriage and monogamy thereafter, (iii) all other relationship models.
 
 
Consequences of the sexual war called “sexual freedom” running already for half a century and the way out, furthermore the solution briefly
 
About the price we have been paying for the Marxist and cultural Marxist 'sexual revolutions' of the twentieth and twenty-first centuries and the immeasurable harm we have already talked about above.
 
The devastation caused by this sexual war (“sexual revolution”) is far greater than that of World War I and World War II combined, so it may be considered as World War III, and it is still not over, it has been globalized and is finding new forms that are increasingly morbid, so it is attacking the institution of marriage. The newer fronts will be dealt with in a future article.
 
According to the torts the sexual war so called “sexual revolution” counts as crime against humanity.
 
There is a reason to worry, because only very few people notice this. Free sex became commonplace. It appears to me that a prohibition exists on even talking about the harmful consequences and effects as if we were living in a sexual dictatorship. The experts and the politicians, except for a few experts and researchers affiliated with churches, generally have no courage to touch on this topic. Thus, this field dealing with the health, happiness, and existence of the individuals as well as the community has been abandoned by the sciences! This has become one of the greatest tragedies of our age.
 
There is a huge problem here, because the overwhelming majority of the population -due to misinformation - shares a harmonizing view concerning the long-term consequences and effects of the premarital sex which is wrong, unscientific and conflicting. Free sexuality has become commonplace thanks to half a century of widespread and very intensive propaganda by Marxist, then cultural Marxist, now mostly liberal ideologists, and "experts". And, unfortunately, neither law nor politics dare to stand up for a cause that the vast majority does not represent.
 
The solution is for policy-makers to call on responsible experts to carry out a multidisciplinary, comprehensive analysis of the issue, and for family policy to shift its focus from financial support of parents to the elimination of harmful conditioning of people and families, which is wrong and untrue, harmful beliefs and ideologies that destroy people and society, thanks to the cultural Marxist 'sexual revolution', and to the formulation and widespread dissemination of values and models of lifestyle that help people and build up their communities, i.e. that promote their health and well-being. What was destroyed and valued must be rebuilt, adapted to today's conditions. Churches should spend a significant part of the funds allocated to church renovation on the renewal of values and lifestyle models in this area. As has been repeatedly stressed, the process called the 'sexual revolution' is a highly organized, now almost global war against the individual, civilization, and Christianity. We must realize that there is a war! You cannot win a war without noticing it. In Europe, churches have been renovated by the thousands in recent decades and then closed by the thousands and replaced by museums, industrial plants, entertainment venues, restaurants, and even some that have been converted into mosques or razed to the ground. Was it really worth it for the churches to renovate these temples? Marriage is the most fundamental institution of the Judeo-Christian churches and culture, and there has been a war against it for more than half a century. It is also the most fundamental and highest value, vocation, purpose, and natural destiny of Christianity and of man, which is to say, a war against love, because it cunningly proposes selfishness instead of love. The basic anthropological model of Christianity has been discarded and selfishness offered in its place. In principle, it is particularly useful to rebuild churches, but when there is a war, you must first destroy the enemy and then rebuild the most important churches that have been destroyed. Then, if there is still money left, it may be worthwhile to renovate buildings too. Politics, science, the churches, and civil society should notice all this and join forces both at national and international level.
 
It is worth bearing in mind that the only way out that can be proposed to avoid social collapse and to make society thrive, and also to save Christian culture, is the re-introduction of chastity-based marriage! This should be one of the main objectives of family policy, social science, education, church, and civil life in every country!
 
Premarital sexual intimacy is a failure when preparing or attempting to prepare for married life and it means denying matrimony, because the future spouse is excluded from being the only one in sharing sexual intimacy. Marital infidelity is a violation of the exclusivity of the relationship in the presence. Premarital sexual intimacy is not only a violation of the feeling of the spouse’s in being the sole one, but also the feeling of having priority and to belong exclusively to his or her spouse, and as mentioned above, even the denial of the married way of life.
 
All this is especially important, since the first sexual relationship is when best associated with the formation of a serious bond and a major psychological transformation, especially for girls. In fact, biologically and by the laws of nature, carnal relations are 'marriages', since a love filled relationship that includes sexual intimacy too results in transforming the individual both hormonally and psychologically, and they create a strong bond between the parties. Nature does everything in its power to keep the couple together, because if they are going to have a child, this togetherness is particularly important for all of them, but especially for the child and the mother.
 
In the old days, at least in Hungary, aptly enough, if it happened before the marriage, it was called a 'wild marriage'. Premarital sex is both a denial of matrimony and counts as infidelity towards the future spouse, if that is a different person. Furthermore, it hurts the women's equality and dignity, because in premarital sex for the asymmetries mentioned above, the woman is more vulnerable. In our “developed” world the women’s equality is proclaimed and premarital sexual freedom is regarded as a natural necessity. What a lie, what hypocrisy!
 
In our environment we often see women in the age group of 25 to 40 who live with their partner for several years waiting for their partner to commit. As mentioned above, the biological clock of women and men is different. It is much easier for a 35-year-old man to find a suitable wife than for a 35-year-old woman to find a suitable husband. For men, this appears to be a good and comfortable situation. The end of the story is that after a while she often refuses to wait any longer and they break up. The woman then finds someone else again whom she is comfortable with, but who does not want to commit, and eventually it may also happen that she will no longer have a chance to find a husband and will be left alone, while her man in his 30’s and even in his 40’s can marry a woman in her twenties. The story is quite common, deeply sad, and the man’s action is shockingly selfish and inhuman.
 
Free love makes the man very selfish and obviously changes the woman too. Under such circumstances, it is natural that the relationship between the sexes deteriorates. It goes without saying that marriages on the average will be contracted later when the marrying partners are older, that there will be fewer marriages, that the number of divorces and the number of so called “mosaic families” will skyrocket, that there will not be enough children, that a large number of children will be born out of wedlock, that the 'single' lifestyle will proliferate, that there will be a large number of mental illnesses, that there will be many abortions, that there will be many problematic children, and that there will be a significant increase in the harmful practice of pushing the individual in the forefront instead of the community.
 
It is interesting to note that often even among politicians it is now fashionable to present many of these things in a positive light, as modern values to be followed! They even have the face to add - mistakenly or deceptively, of course - that this serves the cause of women's equality! If we do not change these things drastically, we will be marching towards our destruction.
 
It is interesting from a cultural point of view the way the Bible describes marriage - both in the Old Testament and the New Testament - as “a man leaves his father, his mother, clings to his wife and the two become one flesh'. Nowadays, thanks to the sexual war called 'sexual revolution', this is also practiced by many self-proclaimed Christians as 'the man joins his girlfriends, and many become one flesh'. This is a denial and mockery of the Christian anthropological model and therefore of Christianity. Of course, this hurts even the foundation of female equality, dignity and emancipation.
 
Time to quote here from Rod Dreher's book titled “St Benedict's Crossroads” (Dreher, 2021), which has become the second most popular religious book on the world market in recent decades after St John Paul II's “The Theology of the Body”. Rod Dreher writes:
 
"Sexual practice became so central in Christian life that when believers abandon the true faith teachings about this issue, one practically cannot call them Christians anymore."
 
"God intended sex to unite a man and a woman physically and spiritually. However, with improper use, sex can be one of the most destructive forces in the world." "For a Christian, there is only one way one may enjoy the gift of sex: in marriage between a man and a woman. Today there is no other central teaching of the Christian faith that gained more unpopularity. And perhaps, there is no other that would be more important to obey."
 
"Christianity has taught that the body is sacred, and that since God created all men in his own image, the dignity they possess requires that the body be treated accordingly. This is the reason why the modern-day paganization that has been called sexual revolution can never be reconciled with the true Christian faith. Sadly, on a cultural level, this revolution has shattered the authority of the church, and now it is shaking its very foundations."
 
"The fact is that the rejection of the Christian teaching on sex removes the very factor that provides - or perhaps only provided? - the energy of social force embedded in Christianity."
 
"Philip Rief has identified the sexual revolution as a major sign of the demise of Christianity."
 
"We are past the sexual revolution, and it has had nothing less than disastrous effects on Christianity. It has almost struck at the heart of biblical teachings on sex and the human person. It destroyed the fundamental Christian understanding of society, families, and the nature of humans. Christianity and the sexual revolution cannot be reconciled, for they are radically opposed to each other."
 
The author of the present article agrees with all this, of course, but adds that unfortunately the 'sexual revolution' is not yet behind us, for today it also manifests in global form and is attacking on new fronts. As already mentioned, these new fronts will be discussed in some of the next few articles.
 
It is sad to see (Balásházy 2018, 2019) that the causes of the demographic crisis, and thus its elimination, are being sought by politicians and experts in many areas, but not around the disappearance and restoration of chastity-based marriage. It is like looking for the sea on top of the mountain. More on this will hopefully be covered in a future paper.
 
 
Summary
 
Europe, including Hungary, too, and the entire Western world by spreading the practice of premarital sexual relations have allowed and in certain ways even supported the discrediting the institution. This is the institution from which all advanced civilizations, including the European and Western civilizations, have evolved and which has sustained them. They have allowed the deception and lies by some people who misled their societies to eliminate what marriage was created for, the pursuit of only one lifelong sexual partner. By rejecting sexual purity-based marriage, they and we have thrown away one of the most essential elements of their and our culture! Who knows if they can still be recovered? However, it is already proven that if not, our culture will soon be lost!
 
Science, politics, the civil world, and the churches should unite to urgently re-establish the demand for the institution of marriage based on sexual purity. Without praising and generally accepting chastity-based marriage, the human dignity of women is fundamentally compromised, and women's true equality will not be achieved, because they will be objectified for the men, because they will become the instrument of men's sexual desires and not the loved and adored equal partners of men. If, from the moment a child is conceived, there is no deep and genuine love between the parents for each other, then it is not a good thing to be a child. If a society does not understand this, then in this society it is not good to be a woman, but also not good to be a child. Thus, such a society is not only anti-woman, but also anti-child. No wonder not enough children are born.
 
By spreading free sexuality, the artery of civilization has been cut and civilization is bleeding to death on the altar of sexual freedom (which we know since Unwin that it will take at most three generations). This is understandable, since it makes the man selfish, the woman vulnerable and the child (if born at all) sour and sick in spirit. So obviously society becomes selfish and sick, and then collapses.
 
Obviously, Christianity bleeds too on the altar of free love since the basic anthropological model of Christianity - the aspiration to a definitive covenant of love with a single partner - is destroyed by free love. Moreover, free love also abolishes man's Trinitarian image of God (the definitive complementarity, or at least the aspiration to it, in a single covenant of love) and the image of marriage comparable to that of Jesus and his Church. Thus, without the acceptance of and experiencing chastity-based marriage, a Christian church becomes fundamentally hypocritical, powerless, selfish, and theatrical.
 
The cultural Marxists, who wanted to revolutionize society, i.e., to overthrow it, and to abolish Christianity, were well aware that to achieve this they needed to achieve widespread acceptance of premarital sex, and aptly named their insidious and inhuman method of implementation as sexual revolution.
 
Public and church leaders, as well as social science researchers, should wake up to this.
 
In a “developed” society, where premarital sex has become common and accepted - perfidiously and falsely, of course - it is difficult for the law to act against it, because the law primarily reflects the intentions of the majority. This is where science, the churches and civil society have an enormous task and responsibility, and, of course, politics, because politics must stand up for the common good and for human health.
 
For this reason, family policy, if it wants to protect families and children over the long term and effectively, must do away with the general acceptance of sexual life outside marriage! Without this, for example, do not even dream of an effective solution to the demographic crisis.
 
Of course, national policy, security policy and economic policy should also recognize this, because if not enough children are born, if society becomes selfish and therefore sick, if society does not provide a loving environment for spouses and parents, then that nation and that society will become weak and easily vulnerable and will fall apart.
 
This article so far, has presented about the abolishment and the desperate need of restoring one of the pillars of marriage, the pre-marriage abstinence. Today, however, a significant part of the influential representatives of the “progressive” society is also making strong attacks on the other pillars of marriage and are exalting their own human- and culture-destroying achievements as 'modern values'. This will be examined in some forthcoming studies. The first front of the war against humanity, called the "sexual revolution", which is the subject of this writing, has dug the grave of marriage, the family and Christianity. The other fronts are only needed to put them in their graves.
 
Considering that the sexual purity-based marriage is indispensable both for the physical and mental health of the individual and for the development, survival, and prosperity of advanced societies, we can conclude that anyone who publicly and to the detriment of others opposes sexual purity-based marriage, or even the institution of marriage without sexual purity, claiming that even that is better than any other form of cohabitation, - thus committing an act equivalent to the crime against humanity and should be investigated when it was committed and how serious crime that was. Similar to this are the promotion of drugs, smoking or terrorist acts. The sexual war so called “sexual revolution” is also some kind of crime against human and humanity.
 
If all this is understood by the leaders of countries and churches, for example the by leaders of Hungary, the European Union, and the countries of North America, furthermore the scientist doing research in this field but having been silent or prevaricating for decades – except those who spoke up then there is hope for the survival of these countries in Europe and North America. Otherwise, however, the prevailing lack of relationship-based culture and the anti-human, anti-civilization, false and/or deceptive relationship ideologies, that today dominate, will eradicate the present culture. What will come in its place and who will survive and how the surviving people will live afterwards.
 
We should realize that the survival of our civilization, our individual happiness and health is unthinkable unless we urgently return to a society that widely and successfully supports chastity-based marriage. Without achieving this the demographic crisis cannot be defused in a humane way.
 
 
References:
 
Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, Bijl RV, De Graaf R, Vollebergh W, Dragomirecka E, Kohn R, Keller M, Kessler RC, Kawakami N, Kiliç C, Offord D, Ustun TB, Wittchen HU (2003): The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. International Journal of Methods in Psychiatric Research. 2003, 12 (1) :3-21. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12830306/
 
Balásházy Imre (2018) A családi élet válsága és a demográfiai válság alapvető okai. [Crisis in the family life and the major reasons of demographic crisis] Book: Boldogabb családokért és ifjúságért I. Kötet. [For a happier family and youth, Volume I.] Subtitle: A családi élet válsága és a demográfiai válság okainak elemzése. [Analysis of the crisis in family life and the reasons of the demographic crisis.] Edited by: Balásházy Imre, Major Gyöngyi, Farkas Péter. Pp. 9-50, L’Harmattan Kiadó [Publisher] 2018. Also published by: European Family Science Journal Vol. III. Year 2020. Issue 2. Pp.: 8-37.
 
https://ecssz.eu/html/2020/ECSSZ_2020_2_szam.html
 
https://ecssz.eu/content/ECSSZ_2020_2_szam.pdf
 
Balásházy Imre (2019) Megoldáskeresés a családi élet válságára és a demográfiai mutatók javítására. [Finding solutions for the crisis of family life and for the improvement of demographic indices] Book: Boldogabb családokért és ifjúságért II. Kötet. [For a happier family and youth Volume II.] Subtitle: Javaslatok a családi élet válsága és a demográfiai válság megoldásához. [Recommendations for the resolution of the crisis in family life and demographic crisis] Edited by: Balásházy Imre, Csabai Tiborné, Farkas Péter. Pp. 9-66, L’Harmattan Kiadó [Publisher] 2019. Also published by: European Family Science Journal: Volume IV. year 2021. Issue 2, Pp. 8-37.
 
https://ecssz.eu/html/2020/ECSSZ_2021_2_szam.html
 
https://ecssz.eu/content/ECSSZ_2021_2_szam.pdf.
 
Balog P. (2006) Házasság és életminőség: házasság, házassági stressz, válás, Subtitle. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, [Book titled: Marriage and quality of life: marriage, stress in the marriage, divorce, Subtitle: Life quality of the Hungarian people around the millennium] Semmelweis Publisher, Budapest 2006. Edited by: Kopp Mária and Kovács Mónika Erika, 5.1.1 subchapter, 233-244.
 
Billingham, R. E. (1987): Courtship Violence: The Patterns of Conflict Resolution Strategies Across Seven Levels of Emotional Commitment. Family Relations 36, 283-289.
 
Blank, Rebecca M. (1997): It Takes a Nation: A New Agenda for Fighting Poverty. New York: Russell Sage Foundation.
 
Brueck, Hilary (2019): Depression among Gen Z is skyrocketing: a troubling mental-health trend that could affect the rest of their lives. Business Insider, March 21, 2019. https://www.businessinsider.com/depression-rates-by-age-young-people-2019-3
 
Busby, Dean M.; Caroll, Jason S.; Willoughby, Brian J. (2010): Compatibility or restraint? The effects of sexual timing on marriage relationships. Journal of Family Psychology Vol. 24, No. 6, 766-774.
 
Common Ground Health (2022): Anxiety/Depression/Stress: Inpatient Visit Rate by Race/Ethnicity. https://www.commongroundhealth.org/insights/library/anxietydepressionstress-inpatient-visit-rate-by-raceethnicity
 
Family history. (2022) https://docplayer.hu/10298226-A-hazassag-tarsadalom-altal-elismert-es-jovahagyott-szexualis-kozosseg-ket-ember-kozott-hazaspart-hazaspart-gyermekkel-egy-szulot-gyermekkel.html
 
Demographic Winter – the decline of human family (2008). Can be found at this website: http://gloria.tv/?media=134357&language=DGtkouwHWmP, SRB Documentary, LLC, USA, Acuity Productions.
 
Dreher, Rod (2021) Szent Benedek válaszútján [The Benedict option]. Túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban [Survival plan for Christians in a post-Christianity world]. MCC, Budapest, 2021,
 
Durston, Kirk (2021) Thoughts about God, truth and beauty, Why sexual morality may be far more important than you ever thought. https://www.kirkdurston.com/blog/unwin
 
Fagan, Patrick (2017) The most important correlation in all of social science. https://www.mercatornet.com/family_edge/view/the-most-important-correlation-in-all-of-social-science/19344#sthash.aPOEKn1c.dpuf
 
Feder, D. (2014) The Sexual Revolution and Demographic Winter. The International Forum: Large Family and the Future of Humanity. Moscow, 2014. September 10-12. http://visionamerica.us/the-sexual-revolution-and-demographic-Winter/
 
Harper, Cynthia and McLanahan, Sara (1998): Father Absence and Youth Incarceration. Working Paper #99-03, Center for Research on Child Wellbeing. www.aboutdads.org/reports/Father_Absence_and_Youth_Incarceration.pdf
 
Hungarostudy (2006): Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Kutatóintézet [Semmelweis University, Research Institute of Behavioral Science], In: Kopp M, Kovács M (szerk) A magyar népesség életminősége az ezredfordulón [Life quality of the Hungarian people around the millennium], Semmelweis Publisher, Budapest, 2006.
 
Johnson, Robert A.; Hoffmann, John P.; Gerstein, Dean R. (1996): The Relationship Between Family Structure and Adolescent Substance Use. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administrations, Office of Applied Studies, U. S: Department of Health and Human Services.
 
Jowit, Juliette (2018): What is depression and why is it rising? The Guardian 4 Jun, 2018. https://www.theguardian.com/news/2018/jun/04/what-is-depression-and-why-is-it-rising
 
Krúdy Tamás (2015): Mindent szabad, de nem minden használ. Tévhitek a házasságról I. [Anything goes, but not everything works. False hopes about the marriage I.] European Family Science Journal 2015. Volume 1. No. 6-9. Pp. https://ecssz.eu/content/ECSSZ_2015_2_szam.pdf
 
Kuby, Gabriele (2013) Globális szexuális forradalom. A szabadság elpusztítása a szabadság nevében. [Global sexual revolution. Destroying freedom in the name of freedom.] Kairosz Publisher, Budapest, 2013.
 
Marcuse, Herbert (1955) Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud.
 
Marx, Karl: Marx és Engels válogatott művei. Tézisek Feuerbachról, [Selected works of Marx and Engels. Theses on Feuerbach] Kossuth Könyvkiadó [Publisher], 1977, Budapest, vol. 3. page 6.
 
Mascher, Konstantin (2005) Sex and Culture. Eine Untersuchung von Joseph D. Unwin. In: DIJG-Bulletin 1/2005.
 
Mascher, Konstantin (2009) Is Sex a Private Matter only? Sex, Sublimation and its Effect on Society - an Introduction to the Work of J. D. Unwin.
 
Nitsche, Walter (2001) A szeretetet tanulni kell. [The need to learn love] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. [Christian Information Foundation]
 
Nock, L. Steven (1995) A Comparison of marriages and cohabiting relationships. Journal of Family Issues 16, 1, 53-76.
 
Stroschein, L. (2005): Parental Divorce and Child Mental Health Trajectories. Journal of Marriage and Family 67, 1286-1300.
 
Studies Show Normal Children Today Report More Anxiety than Child Psychiatric Patients in the 1950s (2000): https://www.apa.org/news/press/releases/2000/12/anxiety
 
Sun, Y. Li, Y. (2002): Children’s Well-Being during Parent’s Marital Disruption Process: A Pooled Time-series Analysis. Journal of Marriage and Family 64, 742-762.
 
Szabó Mihályné (2008) A család szerepe, jelentősége, funkciói, kapcsolatfelvétel, a család megismerésének módszerei, technikái. [The role, significance, functions of family, making contacts, methods, and methodology of learning about the family.] This publication was prepared within the project New Development Plan for Hungary TÁMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 under title „Improving the quality and content of education”. The project was supported by the European Union with the co-financing of European Social Fund. Published by Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet [National Institute of Vocational and Adult Education], https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/2_1853_007_101015.pdf
 
Tárkányi Ákos: Élettársi kapcsolatban élés, intim párkapcsolat és házasság Magyarországon a 2009-es „Családi kapcsolatok” országos vizsgálat alapján. [Living together without marriage, sexual intimacy and marriage in Hungary based on the national survey of 2009 titled „Family relations”] European Family Science Journal 2014/1. Pp. 54-88.
 
Tárkányi Ákos (2015): A párkapcsolatok sikerességének és sikertelenségének okai a 2009-es „Családi kapcsolatok” országos vizsgálat alapján. [Reasons of success and the lack of it in relationships based on the national survey of 2009 titled „Family relations”] European Family Science Journal 2015/1., Pp. 25-77., https://ecssz.eu/content/ECSSZ_2015_2_szam.pdf
 
Tárkányi Ákos (2020): Örömök és bánatok érzelmi térképe Magyarországon – avagy a szex több, mint „egy pohár víz” [The emotional map of joys and sorrows in Hungary – or sex is more than „just a glass of water”] European Family Science Journal 2020/1, Pp. 57-76.
 
Twenge, JM (2000): The age of anxiety? Birth cohort change in anxiety and neuroticism, 1952-1993. Journal of Personality and Social Psychology. 2000. December. 79(6):1007-1021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11138751/
 
Twenge JM, Gentile B, DeWall CN, Ma D, Lacefield K, Schurtz DR (2010): Birth cohort increases in psychopathology among young Americans, 1938-2007: A cross-temporal meta-analysis of the MMPI. Clinical Psychology Review. 2010. March; 30(2):145-154. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19945203/
 
Unwin, Joseph Daniel (1934) Sex and Culture. Book, Oxford University Press.
 
Watt, Alan (2011) Az emberi psziché manipulálása. [The Manipulation of the Human Psyche] http://mediavadasz.info/alan-watt-az-emberi-psziche-manipulalasa/
 
Wilcox B. W. (ed) (2011) The Sustainable Demographic Dividend: What Do Marriage and Fertility Have to Do with the Economy? http://sustaindemographicdividend.org/, New York, 2011.
 
 
 

 
   
 
[1] The 2009 Hungarian study on family sociology titled “Family relationships” that was selected to be representative.
 
 
 
[2] About cultural Marxism, and on the anti-human and anti-cultural war find more details in Balásházy (2018, 2019). These writings can be found in some of the books and also in this periodical (to locate them please see the reference index at the end of this article).
 
 
 
[3] This definition will be further explained in a separate paper.
 
 
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz